Υλοποίηση μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου για την προώθηση της αποδοτικής …

Συνοπτική περιγραφή:

Μέτρα για την προώθηση της αποδοτικής και αειφόρου χρήσης του νερού και την προστασία των υδάτων που προορίζονται για πόσιμο.

Οι προτεινόμενες πράξεις στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης, και με δεδομένα αφενός την 1η αναθεώρηση στου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του ΥΔ Νήσων Αιγαίου (El 14), και αφετέρου τα ενταγμένα έργα, σε προγενέστερες Προσκλήσεις,  θα πρέπει να αφορούν σε:

– Καθορισμός και οριοθέτηση περιοχών Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων (ΥΥΣ) που παρουσιάζουν κακή ποιοτική κατάσταση λόγω υφαλμύρισης, όπως αναφέρεται στο αντίστοιχο τροποποιημένο μέτρο της 1ης αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ με κωδικό Μ14Β0501.

– Υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) στις ΔΕΥΑ Λέσβου, Χίου και στους Δήμους Σάμου, Ικαρίας & Λήμνου, όπως προβλέπεται στο αντίστοιχο τροποποιημένο μέτρο της 1ης αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ με κωδικό Μ14Β0404. Οι προτεινόμενες πράξεις δύναται να παρουσιάζουν συμπληρωματικότητα, με άλλες σχετικά ενταγμένες Πράξεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη κάθε προτεινόμενης πράξης είναι η συνάφειά της με το Πρόγραμμα Μέτρων του εγκεκριμένου ΣΔΛΑΠ ΥΔ Νήσων Αιγαίου.

Η διασφάλιση της συμβατότητας των δράσεων, που υλοποιούνται στον τομέα των υδάτων, με τα προβλεπόμενα στα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, καθώς και με τα προβλεπόμενα στα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, αποτελεί αντικείμενο  της Περιφερειακής Ομάδας Εργασίας, σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 160817/20.12.2016 σχετική Υπουργική Απόφαση.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 14/1/2019 – 14/3/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Υλοποίηση μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου για την προώθηση της αποδοτικής …

Διαχείριση πόσιμου ύδατος και αξιοποίηση επιφανειακών ή/και θαλάσσιων υδάτων για χρήση στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή:

Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών υδρευτικών αναγκών των μικρών νησιών της Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση της ποιότητας και η διασφάλιση της ποσότητας του πόσιμου νερού.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 14/1/2019 – 15/3/2019 (έως 14:00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Διαχείριση πόσιμου ύδατος και αξιοποίηση επιφανειακών ή/και θαλάσσιων υδάτων για χρήση στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή:

Δράσεις προστασίας και αποκατάστασης παράκτιων περιοχών λόγω διάβρωσης. Δράσεις αντιπλημμυρικής προστασίας. Δράσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 14/1/2019 – 15/3/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης Ρομά στην Περιφέρεια Κρήτης

Συνοπτική περιγραφή:

Σύσταση και λειτουργία Ομάδων Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης στο πλαίσιο της δημιουργίας υποδομών ατομικής υγιεινής και δράσεων περιβαλλοντικής υγιεινής και παροχής συνοδευτικών υπηρεσιών για 3 έτη, για την επίτευξη του στόχου της πρόσβασης ειδικών κοινωνικών ομάδων σε αγαθά κοινής ωφέλειας και τη διευκόλυνση της κοινωνικής τους ένταξης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κρήτης
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κρήτης
Περίοδος υποβολής: 14/1/2019 – 31/12/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης Ρομά στην Περιφέρεια Κρήτης

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της ΟΧΕ 1 και των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην Περιφέρεια …

Συνοπτική περιγραφή:

Υλοποίηση ανάπτυξης ηλεκτρονικών εφαρμογών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της ΟΧΕ 1 και των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περίοδος υποβολής: 8/2/2019 – 31/5/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της ΟΧΕ 1 και των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην Περιφέρεια …

Παρατηρητήριο αναδιάρθρωσης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων της Δυτικής Αθήνας

Συνοπτική περιγραφή:

Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανοιχτής πρόσβασης με τη μορφή Παρατηρητηρίου αναδιάρθρωσης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων της Δυτικής Αθήνας στις απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού, τις παραγωγικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τις σύγχρονες αναπτυξιακές απαιτήσεις, ιδίως στους Τομείς της ΠΣΕΕ Αττικής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 14/1/2019 – 28/2/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Παρατηρητήριο αναδιάρθρωσης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων της Δυτικής Αθήνας

Διαδημοτική διαδραστική πύλη έξυπνων λειτουργιών και υπηρεσιών προς πολίτες, κοινωνικά δίκτυα και κοινωνικούς φορείς στην Δυτική …

Συνοπτική περιγραφή:

Ανάπτυξη μιας διαδημοτικής διαδραστικής πύλης έξυπνων λειτουργιών και υπηρεσιών προς πολίτες, κοινωνικά δίκτυα και κοινωνικούς φορείς, με την αξιοποίηση και χρήση ανοιχτών εφαρμογών διάχυτης/ περιρρέουσας νοημοσύνης (Ambient Intelligence) με κοινό στόχο την ανάπτυξη εφαρμογών «Έξυπνης Πόλης» στο δια-δημοτικό αστικό περιβάλλον της Δυτικής Αθήνας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 14/1/2019 – 11/3/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Διαδημοτική διαδραστική πύλη έξυπνων λειτουργιών και υπηρεσιών προς πολίτες, κοινωνικά δίκτυα και κοινωνικούς φορείς στην Δυτική …

Παρεμβάσεις για «καθαρές» αστικές μεταφορές και προώθησή τους στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης …

Συνοπτική περιγραφή:

Προμήθεια οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα (ηλεκτρική ενέργεια, υβριδικά οχήματα κ.ά.) ή διαθέτουν κινητήρες νέας γενιάς με αντιρρυπαντική τεχνολογία με στόχο την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 10/12/2018 – 8/2/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Παρεμβάσεις για «καθαρές» αστικές μεταφορές και προώθησή τους στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης …

Δράσεις και δομές στήριξης ευπαθών ομάδων πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της …

Συνοπτική περιγραφή:

Ενίσχυση της λειτουργίας δομών που αφορούν στην στήριξη και υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των οικογενειών τους καθώς και στην κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 7/12/2018 – 7/2/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις και δομές στήριξης ευπαθών ομάδων πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της …

Αξιοποίηση και ανάδειξη των ιστορικών αρχείων των πολιτιστικών φορέων του Πειραιά

Συνοπτική περιγραφή:

Δημιουργία υποδομής για την αξιοποίηση και ψηφιακή – διαδραστική ανάδειξη των ιστορικών αρχείων των πολιτιστικών φορέων της Πόλης του Πειραιά σε ένα ενιαίο και σύγχρονο πολιτιστικό, δημιουργικό και εκπαιδευτικό προϊόν.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 12/12/2018 – 31/12/2022

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αξιοποίηση και ανάδειξη των ιστορικών αρχείων των πολιτιστικών φορέων του Πειραιά