Ιδιωτικές Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών του Ν. Θεσπρωτίας μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στην περιοχή της Θεσπρωτίας.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Ηπείρου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 26/1/2022 – 28/3/2022 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ιδιωτικές Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών του Ν. Θεσπρωτίας μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER …

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω, στην Αττική και το Νότιο Αιγαίο, με …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ανάσχεση των συνεπειών της ανεργίας, ιδιαίτερα για τις άνεργες γυναίκες, τους μακροχρόνια άνεργους και τους ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών, των οποίων η διαρκής και επί μακρόν απομάκρυνση από την εργασία για οικογενειακούς ή άλλους λόγους δυσχεραίνει την πιθανότητα επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.&nbsp;</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 17/1/2022 – 17/2/2022 (ώρα 15:00)<br /></div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω, στην Αττική και το Νότιο Αιγαίο, με …

Έργα διευθέτησης χειμάρρων/ρεμάτων – Αντιπλημμυρική προστασία πόλεων

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Έργα διευθέτησης χειμάρρων/ρεμάτων και σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας πόλεων με τα οποία επιτυγχάνεται η πρόληψη και η αντιμετώπιση πλημμυρών και φυσικών καταστροφών στις Περιφέρειες Αττικής και Κρήτης.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Κρήτης</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 31/12/2021 – 30/4/2022 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Έργα διευθέτησης χειμάρρων/ρεμάτων – Αντιπλημμυρική προστασία πόλεων

Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών (Πρόσκληση προς ΕΦΕΠΑΕ)

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ενίσχυση αυτοαπασχολούμενων Λογιστών – Φοροτεχνικών καθώς και Νομικών Προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών ώστε να ανταποκριθούν άμεσα σε ανάγκες ψηφιακού εκσυγχρονισμού τους λόγω των διευρυμένων και διαρκών, πλέον, αναγκών χρήσης ψηφιακών εφαρμογών για την παροχή των υπηρεσιών τους.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 22/12/2021 – 21/1/2022 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών (Πρόσκληση προς ΕΦΕΠΑΕ)

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της Νότιας Κέρκυρας μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, με προτάσεις/δράσεις οι οποίες συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 12/1/2022 – 14/3/2022 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της Νότιας Κέρκυρας μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD …

Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα Γενικών Αρχών Διοίκησης

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης, σε 4.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, δεξιότητες σε θέματα Γενικών Αρχών Διοίκησης που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας, θα ενθαρρύνουν την επαγγελματική τους κινητικότητα και θα συμβάλουν στην αναβάθμιση και στη διατήρηση της απασχόλησής τους.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 22/12/2021 – 25/2/2022 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα Γενικών Αρχών Διοίκησης

Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης Ρομά στο Βόρειο Αιγαίο

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Σύσταση και λειτουργία της «Ομάδας Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης» στο πλαίσιο της δημιουργίας υποδομών ατομικής υγιεινής και δράσεων περιβαλλοντικής υγιεινής και παροχής συνοδευτικών υπηρεσιών για 2 έτη.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 27/12/2021 – 15/2/2022 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης Ρομά στο Βόρειο Αιγαίο

Διεξαγωγή εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για τους μαθητές/τριες της ΣΤ’ Τάξης των δημοτικών σχολείων και τους μαθητές/τριες της …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Διεξαγωγή δοκιμασιών σε μαθητές της ΣT’ τάξης Δημοτικού και της Γ’ τάξης Γυμνασίου, με στόχο την έγκυρη και αξιόπιστη διάγνωση γνώσεων και δεξιοτήτων μαθητών/τριών σε θέματα Γλώσσας-Κατανόησης κειμένου και Μαθηματικών, σύμφωνα με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως αυτά αναφέρονται ή περιγράφονται στα σχετικά Προγράμματα Σπουδών.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 23/12/2021 – 28/2/2022 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Διεξαγωγή εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για τους μαθητές/τριες της ΣΤ’ Τάξης των δημοτικών σχολείων και τους μαθητές/τριες της …

Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τους Δήμους της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων για το σύνολο των Δήμων της περιοχής παρέμβασης, της ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Αττικής</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Αττικής</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 20/12/2021 – 17/1/2022 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τους Δήμους της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας

Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην Περιφέρεια Στερεάς …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Παρεμβάσεις για την&nbsp;ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση των υποδομών συνδεσιμότητας και προσβασιμότητας που εντάσσονται στις εγκεκριμένες «Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» (ΣΒΑΑ) των Ενδιάμεσων Φορέων Δήμου Λαμιέων, Δήμου Χαλκιδέων και Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 4/5/2020 – 31/3/2022 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην Περιφέρεια Στερεάς …