Κέντρα Ικανοτήτων

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: Τα ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ είναι δομές δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που δημιουργούνται για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ειδικευμένων υπηρεσιών καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας σε μία ή περισσότερες αλυσίδες αξίας.

</div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 24/6/2020 – 29/9/2020 (και ώρα 16:00)<br /></div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Κέντρα Ικανοτήτων

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *