Ανάπτυξη της διακριτής συλλογής, ανακύκλωσης και ανάκτησης βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής

Συνοπτική περιγραφή:

Πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, με βάση τον κυρωμένο ΠΕΣΔΑ Αττικής και τη διασφάλιση της αυτάρκειας σε δίκτυα υποδομών ανάκτησης και διάθεσης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 20/7/2018 – 22/4/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ανάπτυξη της διακριτής συλλογής, ανακύκλωσης και ανάκτησης βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *