Δομή παροχής βασικών αγαθών (κοινωνικό παντοπωλείο, παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Συνοπτική περιγραφή: Η πράξη στοχεύει στην κάλυψη επειγουσών στεγαστικών και βιοτικών αναγκών των αστέγων και αποτελεί μέρος της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη για την διασφάλιση της πρόσβασης σε κατάλληλη στέγη. Η προκηρυσσόμενη πράξη αφορά τη λειτουργία από τους δυνητικούς δικαιούχους των παρακάτω δομών που θα παρέχουν τις περιγραφόμενες υπηρεσίες σε αστέγους. Ο κάθε Δυνητικός Δικαιούχος θα υποβάλλει πρόταση με περιγραφή του τρόπου λειτουργίας της κάθε Δομής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης και της οικείας προαναφερόμενης ΚΥΑ, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 1/7/2016 – 5/9/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δομή παροχής βασικών αγαθών (κοινωνικό παντοπωλείο, παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *