Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – 2η Πρόσκληση

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Συμπληρωματικά&nbsp;- εξειδικευμένα συστήματα και εργαλεία οργάνωσης της διαχείρισης. Αξιολόγηση, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι. Ενίσχυση του συστήματος διακυβέρνησης της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 9/4/2021 – 31/12/2023 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – 2η Πρόσκληση

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε έναν ή και περισσότερους τομείς της οικονομίας που σχετίζονται με τους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης (RIS3Crete).</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Κρήτης</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Κρήτης</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 19/4/2021 – 18/6/2021 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης

Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΙΙ

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Αύξηση των φορέων και συστημάτων του δημοσίου τομέα όπου εντείνεται η χρήση αποτελεσματικών μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 5/4/2021 – 5/7/2021 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΙΙ

Ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης συμβούλων σταδιοδρομίας/ επαγγελματικού προσανατολισμού (πιλοτική εφαρμογή)

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασίας πιστοποίησης συμβούλων σταδιοδρομίας/ επαγγελματικού προσανατολισμού.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 5/4/2021 – 30/6/2021 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης συμβούλων σταδιοδρομίας/ επαγγελματικού προσανατολισμού (πιλοτική εφαρμογή)

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Βόρεια Πελοπόννησο μέσω του LEADER – 2η Πρόσκληση

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Πελοποννήσου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 14/4/2021 – 18/6/2021 (ώρα 15:00)<br /></div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Βόρεια Πελοπόννησο μέσω του LEADER – 2η Πρόσκληση

Ανάπτυξη οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα – Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο Κοινωνώ

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στη Δυτική Αθήνα.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Αττικής</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Αττικής</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 5/4/2021 – 30/6/2021 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ανάπτυξη οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα – Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο Κοινωνώ

Νέα δράση, προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω ΕΣΠΑ για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Νέα δράση, προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης με σκοπό την αγορά πρώτων υλών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους, θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Ανάπτυξης &amp; Επενδύσεων.</p>
<p>Η δράση χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2021-2027 και αφορά επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και μεγάλες, που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα της εστίασης. Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ.</p></div><div><strong>Είδος</strong>: Ανακοίνωση</div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Νέα δράση, προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω ΕΣΠΑ για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης

Η πρόκληση της απορρόφησης των πόρων – Άρθρο του Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκου

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Η κρίση της πανδημίας του COVID-19 βύθισε τις ευρωπαϊκές οικονομίες σε μία πρωτόγνωρη ύφεση. Η ανάταξη της οικονομίας δεν θα είναι αυτόματη, θα απαιτήσει στοχευμένες εθνικές πολιτικές, μεγάλης κλίμακας επενδύσεις αλλά και συντονισμένη δράση ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη.</p></div><div><strong>Είδος</strong>: Άρθρα – Συνεντεύξεις</div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Η πρόκληση της απορρόφησης των πόρων – Άρθρο του Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκου

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για τις μονάδες υγείας της Στερεάς Ελλάδας

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και αναβάθμιση των υποδομών των μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καθώς και δράσεις παροχής υπηρεσιών, που είναι αναγκαία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης δημόσιας υγείας στο πλαίσιο της επιδημικής έξαρσης COVID-19.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 1/4/2021 – 30/4/2021 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για τις μονάδες υγείας της Στερεάς Ελλάδας