Παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα στο Νομό Λασιθίου μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή:

Η Πρόσκληση του Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης LEADER για το Νομό Λασιθίου, περιλαμβάνει 8 υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προιόντων, τουρισμού, παροχής υπηρεσιών, βιοτεχνία, χειροτεχνία και παραγωγής ειδών μετά την πρώτη μεταποίηση.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Νομός υλοποίησης: Νομός Λασιθίου
Περίοδος υποβολής: 28/5/2019 – 6/9/2019 (ώρα 15:00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα στο Νομό Λασιθίου μέσω του LEADER

Ενίσχυση επιτελικής λειτουργίας φορέων της Δημόσιας διοίκησης [PR42]

Συνοπτική περιγραφή:

Προμήθεια ή/και ανάπτυξη και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ενίσχυση των διαδικασιών του μηχανισμού για την παροχή δημόσιας αξιόπιστης και έγκαιρης στατιστικής πληροφορίας, στατιστικών δεικτών και μεταδεδομένων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Περίοδος υποβολής: 7/6/2019 – 27/9/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενίσχυση επιτελικής λειτουργίας φορέων της Δημόσιας διοίκησης [PR42]

Εποπτεία, παρακολούθηση και σχεδιασμός της διαχείρισης τύπων οικοτόπων και ειδών και των περιοχών Natura 2000

Συνοπτική περιγραφή:

Παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος σε επίπεδο χώρας (εντός και εκτός περιοχών Natura), με στόχο την εκτίμηση της σημερινής κατάστασης των προστατευτέων αντικειμένων των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ και της μεταβολής της στο χρόνο, καθώς και στη σύνταξη της σχετικής εξαετούς εθνικής έκθεσης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής: 21/5/2019 – 30/9/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εποπτεία, παρακολούθηση και σχεδιασμός της διαχείρισης τύπων οικοτόπων και ειδών και των περιοχών Natura 2000

Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού & καταπολέμησης της ανεργίας στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics) …

Συνοπτική περιγραφή:

Υλοποίηση ολοκληρωμένης παρέμβασης ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού & καταπολέμησης της ανεργίας.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται προς τους φορείς που ενδιαφέρονται να αναλάβουν πρόγραµµα θεωρητικής κατάρτισης, πιστοποίησης και πρακτικής άσκησης στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας – Logistics και του εξαγωγικού εµπορίου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περίοδος υποβολής: 7/6/2019 – 2/8/2019 (έως τις 14:00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού & καταπολέμησης της ανεργίας στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics) …

Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης …

Συνοπτική περιγραφή:

Εκσυγχρονισμός των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ της χώρας με την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού καθώς και ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περίοδος υποβολής: 2/7/2019 – 30/9/2019 (ώρα 16:00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης …

Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων

Συνοπτική περιγραφή:

Ενεργειακή αναβάθμιση ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση καθώς και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περίοδος υποβολής: 6/6/2019 – 22/7/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων

Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας

Συνοπτική περιγραφή:

Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση) που δραστηριοποιούνται σε τομείς της δημιουργικής βιομηχανίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 2/4/2019 – 14/6/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Αιτωλοακαρνανία και στο Μεγανήσι μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή:

Πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Νομός υλοποίησης: Νομός Αιτωλοακαρνανίας, Νομός Λευκάδας
Περίοδος υποβολής: 6/5/2019 – 5/8/2019 (ώρα 15:00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Αιτωλοακαρνανία και στο Μεγανήσι μέσω του LEADER

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην περιοχή της Τριχωνίδας μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή:

Πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Νομός υλοποίησης: Νομός Αιτωλοακαρνανίας, Νομός Λευκάδας
Περίοδος υποβολής: 6/5/2019 – 5/8/2019 (ώρα 15:00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην περιοχή της Τριχωνίδας μέσω του LEADER

1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας

Συνοπτική περιγραφή:

1η αναθεώρηση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας, των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας και των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, που απαιτούνται για την ορθή εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής: 10/6/2019 – 31/12/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας