Ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές …

Συνοπτική περιγραφή:

Υπογράφηκε στις 28/09/2016 από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού) κ.Γ. Ιωαννίδη,  η ένταξη της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού».  Η Πράξη έχει ως στόχο την ανπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιπλέον, το εν λόγω υλικό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από μαθητές των Ειδικών σχολείων και των ΕΕΕΕΚ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές …

Ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» …

Συνοπτική περιγραφή:

Υπογράφηκε στις 22/09/2016 από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού) κ. Γ. Ιωαννίδη, η ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ».

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» …

Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ-ΑμεΑ) στη Δυτική Μακεδονία

Συνοπτική περιγραφή:

Υλοποίηση για 3 έτη από τα ΚΔΗΦ /Λοιπά Κέντρα ενεργειών παροχής ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε άτομα με αναπηρίες καθώς και δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς και την τοπική κοινότητα γενικότερα (π.χ. δήμους, αθλητικούς, πολιτιστικούς ή άλλου είδους συλλόγους, εκπαιδευτική κοινότητα κλπ.) με στόχο τη διασύνδεση των δομών με την τοπική κοινότητα και την ένταξη των ωφελουμένων σε αυτήν.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 28/9/2016 – 15/11/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ-ΑμεΑ) στη Δυτική Μακεδονία

Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος

Συνοπτική περιγραφή:

Μέσω της δράσης επιδιώκεται η υλοποίηση ενεργειών που αφορούν στη μείωση των διαρροών του πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης) και σε έργα κάλυψης υδρευτικών αναγκών (μηχανολογικός εξοπλισμός για την καλύτερη αξιοποίηση των υδατικών πόρων – περιορισμός διαρροών και κατανάλωσης). Η δράση βρίσκεται σε συνάφεια με το μέτρο με κωδικό GR14OM02-02 που ανήκει στην «Ομάδα ΙΙ Βασικών Μέτρων» του Προγράμματος Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) Νήσων Αιγαίου που αφορά σε μέτρα για την προώθηση της αποδοτικής και αειφόρου χρήσης του νερού. Το ΣΔΛΑΠ ΥΔ Νήσων Αιγαίου βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα: http://wfd.ypeka.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=19

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 30/9/2016 – 31/1/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος

Έργα αξιοποίησης επιφανειακών και θαλασσίων υδάτων για χρήση ή / και για εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα

Συνοπτική περιγραφή:

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι στην υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση ενεργειών στα πλαίσια των δράσεων 6β3.01 “Έργα για την αξιοποίηση των επιφανειακών και θαλασσίων υδάτων για χρήση” και 6β3.02 “Έργα για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα”. Κάθε προτεινόμενη πράξη θα πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο μίας εκ των δύο αυτών δράσεων.  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 30/9/2016 – 31/1/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Έργα αξιοποίησης επιφανειακών και θαλασσίων υδάτων για χρήση ή / και για εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα

Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο πρόσκλησης της δράσης «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής»

Συνοπτική περιγραφή:

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ-ΕΚΤ), ως Δικαιούχος της δράσης «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής», θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της σχετικής πρόσκλησης.

 

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο πρόσκλησης της δράσης «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής»

Δημιουργία, επέκταση και αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού ή άλλου χαρακτήρα για τους πολίτες …

Συνοπτική περιγραφή:

Μέσω των παρεμβάσεων πρόκειται να καλυφθούν κατά προτεραιότητα οι ανάγκες των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Ενδεικτικές δράσεις αφορούν: Δημιουργία – αναβάθμιση υποδομών βρεφονηπιακών – παιδικών σταθμών, Εξοπλισμούς κοινωνικών υποδομών για βελτίωση της λειτουργίας τους.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 3/10/2016 – 5/12/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δημιουργία, επέκταση και αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού ή άλλου χαρακτήρα για τους πολίτες …

Επενδύσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από πλημμύρες στην Κεντρική Μακεδονία

Συνοπτική περιγραφή:

Παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας όπως προκύπτουν από τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται αντιπλημμυρικά έργα σε αστικές και περιαστικές περιοχές, επενδύσεις για τη διαμόρφωση και διευθέτηση κοιτών ποταμών, χειμάρρων και λιμνών, για την ενίσχυση αναχωμάτων προστασίας ποταμών, χειμάρρων και λιμνών κλπ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 22/8/2016 – 20/9/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Επενδύσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από πλημμύρες στην Κεντρική Μακεδονία

Πληροφόρηση και επικοινωνία της Διαχειριστικής Αρχής – Ενέργειες πληροφόρησης φορέων και κοινού Τομέα Περιβάλλοντος

Συνοπτική περιγραφή:

Πληροφόρηση και επικοινωνία της Διαχειριστικής Αρχής με σκοπό την αποτελεσματική πληροφόρηση κοινού, φορέων, κοινωνικών εταίρων, δυνητικών δικαιούχων και επιχειρήσεων, καθώς και διάχυση των καλών πρακτικών, μέσω ενεργειών επικοινωνίας και των επιμέρους παρεμβάσεών τους.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής: 22/9/2016 – 15/11/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Πληροφόρηση και επικοινωνία της Διαχειριστικής Αρχής – Ενέργειες πληροφόρησης φορέων και κοινού Τομέα Περιβάλλοντος

Σύμβουλος υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την υποβολή πρότασης ΟΧΕ ΒΑΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης …

Συνοπτική περιγραφή:

Υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης) για τη διαμόρφωση και κατάρτιση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 5699/31-8-2016 Πρόσκλησης της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός υλοποίησης: Νομός Θεσσαλονίκης
Περίοδος υποβολής: 22/9/2016 – 14/10/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Σύμβουλος υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την υποβολή πρότασης ΟΧΕ ΒΑΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης …