Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για την δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στις 8/3/2016 …

Συνοπτική περιγραφή:

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώνει ότι ξεκινά την Τρίτη 8/3/2016 στις 12 μμ, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων, για τους ενδιαφερόμενους της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για την δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στις 8/3/2016 …

Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για την δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στις 8/3/16. …

Συνοπτική περιγραφή:

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώνει ότι ξεκινά την Τρίτη 8/3/2016, 12 μ.μ., η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων, για τους ενδιαφερόμενους της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για την δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στις 8/3/16. …

1η Πρόσκληση Προγράμματος Interreg Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

Συνοπτική περιγραφή:

Η παρούσα 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Προγράμματος Interreg “Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020” αφορά τους τρεις Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος καθώς και τους εννιά συναφείς με αυτούς ειδικούς στόχους.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 14/12/2015 – 11/4/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
1η Πρόσκληση Προγράμματος Interreg Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Συνοπτική περιγραφή:

Υποστήριξη και εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην ΕΥΣΕΔΕμπ).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περίοδος υποβολής: 25/2/2016 – 22/4/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)

Συνοπτική περιγραφή: Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες και υπηρεσίες που αφορούν στην εκπόνηση επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης και οδηγών εφαρμογής, σε ενέργειες προπαρασκευής, ωρίμανσης, εξειδίκευσης, οργάνωσης, βελτιστοποίησης της εφαρμογής, αξιολόγησης, αποτίμησης των παρεμβάσεων, έρευνες και στατιστικά στοιχεία και ιδίως νέα θέματα που προκύπτουν στην προγραμματική περίοδο 2014-2020, καθώς και ενέργειες που αφορούν την προετοιμασία της επόμενης προγραμματικής περιόδου.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περίοδος υποβολής: 22/2/2016 – 22/4/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)

Υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Τομέας Τουρισμού (πρώην ΕΥΣΕΥΤ)

Συνοπτική περιγραφή:

Υποστήριξη και εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού -Τομέας Τουρισμού (πρώην ΕΥΣΕΥΤ).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περίοδος υποβολής: 25/2/2016 – 22/4/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Τομέας Τουρισμού (πρώην ΕΥΣΕΥΤ)

Δράσεις ανάπτυξης και εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού δημόσιας διοίκησης

Συνοπτική περιγραφή:

Στόχος του έργου «Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού» (ΣΔΑΔ) είναι η εισαγωγή, η ανάπτυξη, η λειτουργία και η συντήρηση μιας ενιαίας κεντρικής υποδομής για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η οποία θα συγκεντρώνει και θα επεξεργάζεται το πρωτογενές περιεχόμενο, τις οργανωτικές δομές και την πληροφορία που αφορά στο Ανθρώπινο Δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Περίοδος υποβολής: 9/3/2016 – 30/6/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις ανάπτυξης και εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού δημόσιας διοίκησης

Αναβάθμιση οδικού δικτύου στην Περιφέρεια Κρήτης

Συνοπτική περιγραφή:

Αναβάθμιση τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Κρήτης που εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα στο διευρωπαϊκό δίκτυο και κόμβους (ΔΕΜ).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κρήτης
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κρήτης
Περίοδος υποβολής: 1/3/2016 – 31/3/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αναβάθμιση οδικού δικτύου στην Περιφέρεια Κρήτης

Ανάπτυξη – αναβάθμιση υποδομών Υγείας στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης

Συνοπτική περιγραφή:

Υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης / αναβάθμισης υποδομών υγείας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περίοδος υποβολής: 7/3/2016 – 31/12/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ανάπτυξη – αναβάθμιση υποδομών Υγείας στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης

Δράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Συνοπτική περιγραφή:

Dράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης, αντικατάστασης υφιστάμενων παλαιών υποδομών ύδρευσης, ανάπτυξης συστημάτων ελέγχου διαρροών στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ύδατος και προμήθειας εξοπλισμού διαχείρισης ύδατος.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 22/2/2016 – 23/5/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας