Ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου χαμηλής και μεσαίας πίεσης στην Κεντρική Μακεδονία

Συνοπτική περιγραφή:

Επέκταση και ανάπτυξη των δικτύων φυσικού αερίου χαμηλής και μεσαίας πίεσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα πρόκειται να χρηματοδοτηθεί η κατασκευή υποδομών διανομής φυσικού αερίου σε 6 πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας από την ΔΕΠΑ ΑΕ και η ανάπτυξη του δικτύου διανομής φυσικού αερίου σε περιοχές του Νομού Θεσσαλονίκης από την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης ΑΕ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 28/11/2016 – 28/12/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου χαμηλής και μεσαίας πίεσης στην Κεντρική Μακεδονία

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών για τους δυνητικούς δικαιούχους του Προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης …

Συνοπτική περιγραφή:

Εκδόθηκε απο την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ κ.Ε.Φωτονιάτα η απόφαση για την παράταση της προθεσμίας υποβολής του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Ένταξης στο Πρόγραμμα Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έως την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναφέρονται στο Παράρτημα IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης του προγράμματος. 

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών για τους δυνητικούς δικαιούχους του Προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης …

Προδημοσίευση Δράσης για δομές προσφύγων με χρηματοδότηση απο το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

Συνοπτική περιγραφή:

Η Ειδική Γραμματεία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, που υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλων πόρων εξέδωσε προδημοσίευση για τη δράση “Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας Προσφύγων αιτούντων διεθνούς προστασίας”, η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Προδημοσίευση Δράσης για δομές προσφύγων με χρηματοδότηση απο το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία στην Περιφέρεια Ηπείρου

Συνοπτική περιγραφή:

Χρηματοδότηση για την υλοποίηση για 3 έτη από τα ΚΔΗΦ / Λοιπά Κέντρα της παροχής υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε άτομα με αναπηρίες καθώς και δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, τα υπό ίδρυση Κέντρα Κοινότητας, άλλες δομές παροχής παρεμφερών υπηρεσιών και την τοπική κοινότητα γενικότερα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ηπείρου
Περίοδος υποβολής: 5/12/2016 – 13/1/2017 (ώρα 14:00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία στην Περιφέρεια Ηπείρου

Ανάπτυξη / βελτίωση υποδομών στέγασης και σίτισης και λοιπών υποδομών αντιμετώπισης της φτώχειας στην Περιφέρεια Ηπείρου

Συνοπτική περιγραφή:

Παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού για την λειτουργία των δομών (π.χ. έπιπλα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συσκευές δημιουργίας και διατήρησης γευμάτων, συστήματα αποθήκευσης κ.α.) Εργασίες προσθήκης – μεταβολής όπου απαιτείται για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού, ώστε να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία του.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ηπείρου
Περίοδος υποβολής: 5/12/2016 – 13/1/2017 (ώρα 14:00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ανάπτυξη / βελτίωση υποδομών στέγασης και σίτισης και λοιπών υποδομών αντιμετώπισης της φτώχειας στην Περιφέρεια Ηπείρου

Εξοπλισμός υποδομών δευτεροβάθμιας υγείας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή:

Ενίσχυση των ήδη υφιστάμενων υποδομών υγείας σε συμφωνία με τη στρατηγική και τις προτεραιότητες του Υπουργείου Υγείας. Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις αφορούν προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τα νοσοκομεία της Περιφέρειας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 1/12/2016 – 31/1/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εξοπλισμός υποδομών δευτεροβάθμιας υγείας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Αναβάθμιση υποδομών πρωτοβάθμιας υγείας στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή:

Ενίσχυση των ήδη υφισταμένων υποδομών υγείας στα μικρά νησιά της Περιφέρειας. Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις θα αφορούν σε προμήθεια εξοπλισμού (ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, hardware, κλπ.)

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 1/12/2016 – 31/1/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αναβάθμιση υποδομών πρωτοβάθμιας υγείας στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Σύσταση Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ

Συνοπτική περιγραφή:

Η συγκεκριμένη δράση αφορά το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στην υλοποίηση παρεμβάσεων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών, που έχουν αποδεδειγμένα μικρή ενεργειακή απόδοση και οι οποίες ανήκουν σε ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα, που δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν πλήρως με ιδία κεφάλαια την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους, ή στις οποίες θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περίοδος υποβολής: 25/11/2016 – 30/12/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Σύσταση Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ

Εθνικός Μηχανισμός συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής

Συνοπτική περιγραφή:

Ανάπτυξη του Εθνικού Μηχανισμού για το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης και Συνοχής (ΕΣΚΕ) και αφορά τη Συστημική Παρέμβαση 4: Ανάπτυξη και λειτουργία Μηχανισμού για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης, προστασίας και κοινωνικής συνοχής του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περίοδος υποβολής: 25/11/2016 – 30/6/2020

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εθνικός Μηχανισμός συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής

Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙI

Συνοπτική περιγραφή:

Σκοπός της σύστασης του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης αυτών σε χρηματοδότηση. Ειδικότερα, στόχοι του Ταμείου είναι η ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την ίδρυση νέων καινοτόμων, εξωστρεφών και δυναμικών επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη υφιστάμενων επιχειρήσεων μέσω του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού τους, την ενίσχυση της εξωστρέφειά τους και την εισαγωγή καινοτομιών στην οργάνωση και λειτουργία τους, καθώς και για την ενδυνάμωση επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περίοδος υποβολής: 25/11/2016 – 30/12/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙI