Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Θύλακες Ανεργίας – Β΄Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης …

Συνοπτική περιγραφή:

Δημιουργία θέσων απασχόλησης για 12.656 ανέργους για οκτώ (8 )μήνες, σε δύο (2) κύκλους, σε Δήμους, Περιφέρειες και λοιπούς επιβλέποντες φορείς με στόχο την ενίσχυση και προώθηση της απασχόλησης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και την ένταξη/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

 

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Θύλακες Ανεργίας – Β΄Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης …

Πρόσκληση για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD LEADER) απο το Πρόγραμμα Αγροτικής …

Συνοπτική περιγραφή:

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (Community Led Local Development), βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, σε αγροτικές περιοχές και περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, αποτελεί μια μέθοδο σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο.

Με την πρόσκληση αυτή καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς να υποβάλουν τις προτάσεις τους τόσο στο πλαίσιο επιλογής της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, καθώς και του τοπικού εταιρικού σχήματος και της ΟΤΔ, όσο και στο πλαίσιο επιλογής της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 14/6/2016 – 16/9/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Πρόσκληση για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD LEADER) απο το Πρόγραμμα Αγροτικής …

Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Συνοπτική περιγραφή:

Παρεμβάσεις που αφορούν την σχολική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) και αναφέρονται στην αναβάθμιση και υλοποίηση κτιριακών παρεμβάσεων προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες στα σχολικά συγκροτήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αλλά και στην συμπλήρωση και παράλληλη ολοκλήρωση του σχετικού εξοπλισμού με ιδιαίτερη έμφαση στην χρησιμοποίηση σύγχρονων εποπτικών μέσων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 5/7/2016 – 5/9/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Κέντρα Κοινότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Συνοπτική περιγραφή:

Δημιουργία και λειτουργία Δομής με την ονομασία «Κέντρο Κοινότητας» για 3 έτη. Τα Κέντρα Κοινότητας έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του «Κέντρου Κοινότητας».

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 7/7/2016 – 8/8/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Κέντρα Κοινότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Κτιριακές υποδομές και εξοπλισμός α' βάθμιας Υγείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Συνοπτική περιγραφή:

Παρεμβάσεις σε υποδομές του τομέα της Πρωτοβάθμιας Υγείας, για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας και οι οποίες συνάδουν με την εθνική στρατηγική στον τομέα της υγείας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περίοδος υποβολής: 4/7/2016 – 30/9/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Κτιριακές υποδομές και εξοπλισμός α' βάθμιας Υγείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Δομές παροχής βασικών αγαθών (κοινωνικό παντοπωλείο, παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή:

Αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της υποστήριξης ομάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται απ’ αυτόν, με τη δημιουργία δομών παροχής βασικών αγαθών όπως κοινωνικό παντοπωλείο, παροχή συσσιτίου και κοινωνικό φαρμακείο.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 4/7/2016 – 29/8/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δομές παροχής βασικών αγαθών (κοινωνικό παντοπωλείο, παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Δομές αστέγων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Συνοπτική περιγραφή:

Κάλυψη επειγουσών στεγαστικών και βιοτικών αναγκών των αστέγων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 1/7/2016 – 5/9/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δομές αστέγων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Κέντρα Κοινότητας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή:

Δημιουργία και λειτουργία Δομής με την ονομασία «Κέντρο Κοινότητας» για 3 έτη. Τα Κέντρα Κοινότητας έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του «Κέντρου Κοινότητας».

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 1/7/2016 – 29/8/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Κέντρα Κοινότητας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Δομή παροχής βασικών αγαθών (κοινωνικό παντοπωλείο, παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Συνοπτική περιγραφή: Η πράξη στοχεύει στην κάλυψη επειγουσών στεγαστικών και βιοτικών αναγκών των αστέγων και αποτελεί μέρος της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη για την διασφάλιση της πρόσβασης σε κατάλληλη στέγη. Η προκηρυσσόμενη πράξη αφορά τη λειτουργία από τους δυνητικούς δικαιούχους των παρακάτω δομών που θα παρέχουν τις περιγραφόμενες υπηρεσίες σε αστέγους. Ο κάθε Δυνητικός Δικαιούχος θα υποβάλλει πρόταση με περιγραφή του τρόπου λειτουργίας της κάθε Δομής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης και της οικείας προαναφερόμενης ΚΥΑ, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 1/7/2016 – 5/9/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δομή παροχής βασικών αγαθών (κοινωνικό παντοπωλείο, παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ένταξη της Πράξης «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες και κατόχους διδακτορικού» που χρηματοδοτείται …

Συνοπτική περιγραφή:

Υπογράφηκε στις 29/6/2016 από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού) Γ. Ιωαννίδη, η πρώτη ένταξη πράξης στο πρόγραμμα «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες και κατόχους διδακτορικού» με δικαιούχο το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Έως τα τέλη Ιουλίου θα εκδοθούν και οι υπόλοιπες 33 αποφάσεις που αφορούν τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ένταξη της Πράξης «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες και κατόχους διδακτορικού» που χρηματοδοτείται …