Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ)

Συνοπτική περιγραφή:

Δημιουργία ενός περιφερειακού μηχανισμού υποστήριξης επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με στόχο να παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Περιφέρειας, αλλά και υποστηρικτικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε επενδυτές που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή της Περιφέρειας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 11/7/2016 – 31/8/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ)

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017 στην Περιφέρεια Κρήτης

Συνοπτική περιγραφή:

Πρόσκληση προς την Ελληνική Εταρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για την υλοποίηση  του προγράμματος που αφορά σε παροχή σε ωφελούμενα άτομα (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων), θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων και παιδιών, για το σχολικό έτος 2016-2017, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Παιδικούς Σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κρήτης
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κρήτης
Περίοδος υποβολής: 5/7/2016 – 31/8/2016 (-)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017 στην Περιφέρεια Κρήτης

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) στη Δυτική Μακεδονία

Συνοπτική περιγραφή:

Συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων (ΚΗΦΗ).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 4/7/2016 – 4/9/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) στη Δυτική Μακεδονία

Υποδομές στον τομέα της υγείας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Συνοπτική περιγραφή:

Ολοκλήρωση προμηθειών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των νοσοκομειακών μονάδων της Περιφέρειας. Επίσης, ολοκλήρωση της αναβάθμισης του πολυωρόφου τμήματος του Κεντρικού Κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Ό Άγιος Ανδρέας’, το οποίο αποτελείται από ένα υπόγειο, ισόγειο και επτά ορόφους, εκτέλεση οικοδομικών και Η/Μ εργασιών καθώς και στην προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού στο κτίριο αυτό.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 11/7/2016 – 30/9/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Υποδομές στον τομέα της υγείας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης

Συνοπτική περιγραφή:

Kατασκευή του νέου κτιρίου του Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Πρόκειται για νέο κτίριο συνολικής δόμησης 2.200τμ σε οικόπεδο έκτασης 8.400τμ. Ειδικότερα, η β΄φάση του έργου αφορά στην ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου κτιρίου του Μουσείου και του περιβάλλοντος χώρου, στην ολοκλήρωση των διαδικασιών του τελικού σταδίου εργασιών δόμησης και στην επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περίοδος υποβολής: 6/7/2016 – 9/9/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης

5η Τροποποίηση του Προγράμματος Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις …

Συνοπτική περιγραφή:

Εκδόθηκε στις 5/7/2016 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την 5η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων για το πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΣΠΑ 2014–2020. 

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
5η Τροποποίηση του Προγράμματος Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις …

Ενίσχυση Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης (CLLD LEADER) απο το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας …

Συνοπτική περιγραφή:

Τα προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας και Θάλασσας του ΕΣΠΑ 2014-2020 ενισχύουν την υλοποίηση τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (Community Led Local Development) βάσει της προσέγγισης Leader σε αγροτικές περιοχές και περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες πρέπει να είναι συνεκτικές από γεωγραφική, οικονομική και κοινωνική άποψη. Έως την 16/7/2016 εταιρικά σχήματα / Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ως φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης Leader μπορούν να υποβάλλουν φάκελο για το πρώτο στάδιο της διαδικασίας (προετοιμασία του τοπικού προγράμματος).

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενίσχυση Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης (CLLD LEADER) απο το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας …

Κέντρα ημερησίας φροντίδας ηλικιωμένων – ΚΗΦΗ στην Περιφέρεια Αττικής

Συνοπτική περιγραφή:

Η προκηρυσσόμενη πράξη αφορά στην υποβολή προτάσεων για την συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) για 1 χρόνο.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 4/7/2016 – 5/9/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Κέντρα ημερησίας φροντίδας ηλικιωμένων – ΚΗΦΗ στην Περιφέρεια Αττικής

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή:

Ενίσχυση της απασχολησιμότητας ατόμων ευπαθών και λοιπών ομάδων του πληθυσμού που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό και έχουν την ευθύνη φροντίδας τέκνων, με στόχο την εναρμόνιση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή, μέσω της ενίσχυσης της πρόσβασης οικογενειών σε υπηρεσίες φροντίδας για τα παιδιά.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 4/7/2016 – 31/8/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD LEADER) από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης & το ΕΠ …

Συνοπτική περιγραφή:

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (Community Led Local Development), βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, σε αγροτικές περιοχές και περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, αποτελεί μια μέθοδο σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο. Με την πρόσκληση αυτή καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς να υποβάλουν τις προτάσεις τους τόσο στο πλαίσιο επιλογής της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, καθώς και του τοπικού εταιρικού σχήματος και της Ομάδας Τοπικής Δράσης, όσο και στο πλαίσιο επιλογής της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 14/6/2016 – 16/9/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD LEADER) από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης & το ΕΠ …