2η Τροποποίηση και παράταση υποβολής για το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων …

Συνοπτική περιγραφή:

Εκδόθηκε στις 13/5/2016 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  για τη 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων για το πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΣΠΑ 2014–2020.  

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
2η Τροποποίηση και παράταση υποβολής για το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων …

Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης και επικύρωση δεδομένων

Συνοπτική περιγραφή:

Αναβάθμιση – επέκταση εξοπλισμού και διαδικασιών του Εργαστηρίου Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, που λειτουργεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), διεργαστηριακά Προγράμματα, οργάνωση και εκτέλεση διεργαστηριακών συγκρίσεων τεχνικού μετρητικού εξοπλισμού των σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αναβάθμιση εξοπλισμού, ενημέρωση κοινού για την ποιότητα της ατμόσφαιρας σε εθνικό επίπεδο.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής: 29/4/2016 – 30/9/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης και επικύρωση δεδομένων

Σύνταξη ΕΠΜ, Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές του Δικτύου Natura 2000, στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς …

Συνοπτική περιγραφή:

Ολοκλήρωση του Δικτύου Natura 2000 στο θαλάσσιο χώρο, σύνταξη ΕΠΜ/Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές του Δικτύου Natura 2000, αξιολόγηση της εφαρμογής υφιστάμενων Σχεδίων Διαχείρισης, αναθεώρηση και σύνταξη νέων Σχεδίων Διαχείρισης και συμπλήρωση – ολοκλήρωση του σχεδιασμού προστασίας και διαχείρισης των περιοχών NATURA 2000, βελτίωση του πλαισίου περιβαλλοντικής αδειοδότησης στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 29/4/2016 – 31/10/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Σύνταξη ΕΠΜ, Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές του Δικτύου Natura 2000, στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς …

Επικαιροποιήσεις Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων στα οποία υπάγονται οι Περιφέρειες …

Συνοπτική περιγραφή:

Ενέργειες που απαιτούνται για την 1η αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων στα οποία υπάγονται οι Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας, με βάση τα οριζόμενα στην Οδηγία 2000/60/ΕΚ και τις σχετικές κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 29/4/2016 – 30/6/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Επικαιροποιήσεις Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων στα οποία υπάγονται οι Περιφέρειες …

Ολοκλήρωση στρατηγικής χαρτογράφησης θορύβου

Συνοπτική περιγραφή:

Ολοκλήρωση στρατηγικής χαρτογράφησης σε εφαρμογή της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ σε πολεοδομικά συγκροτήματα και μεταφορικές υποδομές. Σύνθεση και ολοκληρωμένη παρουσίαση των επιμέρους αποτελεσμάτων στρατηγικών χαρτογραφήσεων για το σύνολο της χώρας και υποβολές σχετικών εκθέσεων στην ΕΕ. Πρότυπες εφαρμογές σχεδίων δράσεων / μέτρων «ήσυχων περιοχών» κ.λπ. έργων αντιμετώπισης θορύβου και παρακολούθηση περιφερειακών δράσεων. Υποστηρικτικές μελέτες / έργα / δράσεις Τμήματος Θορύβου, Δονήσεων & Ακτινοβολιών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής: 29/4/2016 – 30/9/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ολοκλήρωση στρατηγικής χαρτογράφησης θορύβου

Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου

Συνοπτική περιγραφή:

Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την ανάδειξη επιστημονικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών πάρκων. Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιριακού αποθέματος, αρχιτεκτονικής αξίας ή/και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται σε σημαντική θέση σε σχέση με πλέγμα διαδρομών ιστορικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα. Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιβαλλοντικά τραυματισμένων τοπίων και παρεμβάσεις δημιουργίας ή /και αναβάθμισης υποδομών του τομέα τουρισμού (δημοτικές κατασκηνώσεις, δημοτικά camping) σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής: 29/4/2016 – 30/6/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου

Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών

Συνοπτική περιγραφή:

Πράξεις ώριμες προς υλοποίηση (με σύμβαση ή σε διαγωνιστική διαδικασία ή με εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης) που συμβάλλουν στην εξασφάλιση της επάρκειας πόσιμου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με την μείωση της κατανάλωσης νερού και την επίλυση προβλημάτων ποιότητας, με προτεραιότητα σε περιοχές με μεγάλο πληθυσμό που είναι προβληματικές στην επάρκεια ή/και την ποιότητα πόσιμου νερού.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής: 29/4/2016 – 30/6/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών

Σύνταξη ΕΠΜ, Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές του Δικτύου Natura 2000, πλην των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και …

Συνοπτική περιγραφή:

Ολοκλήρωση του Δικτύου Natura 2000 στο θαλάσσιο χώρο, σύνταξη ΕΠΜ/Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές του Δικτύου Natura 2000, αξιολόγηση της εφαρμογής υφιστάμενων Σχεδίων Διαχείρισης, Αναθεώρηση και Σύνταξη νέων Σχεδίων Διαχείρισης και συμπλήρωση-ολοκλήρωση του σχεδιασμού προστασίας και διαχείρισης των περιοχών NATURA 2000, βελτίωση του πλαισίου περιβαλλοντικής αδειοδότησης στις Περιφέρειες της Χώρας πλην των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περίοδος υποβολής: 29/4/2016 – 31/10/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Σύνταξη ΕΠΜ, Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές του Δικτύου Natura 2000, πλην των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και …

9η Μαΐου Ημέρα της Ευρώπης – Πανευρωπαϊκή εκστρατεία επικοινωνίας «Η Ευρώπη στην Περιοχή μου» (#EUinMyRegion) με τη συμμετοχή της …

Συνοπτική περιγραφή:

Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2016 (Europe in my Region) είναι μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία επικοινωνίας, που ξεκινάει την 9η Μαίου (Ημέρα της Ευρώπης) και στοχεύει να ενθαρρύνει τους πολίτες να δουν και να μάθουν περισσότερα για τα έργα που συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή τους. Συμμετέχουν πάνω από 20 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
9η Μαΐου Ημέρα της Ευρώπης – Πανευρωπαϊκή εκστρατεία επικοινωνίας «Η Ευρώπη στην Περιοχή μου» (#EUinMyRegion) με τη συμμετοχή της …

Προστασία και ανάδειξη οικοσυστημάτων Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης

Συνοπτική περιγραφή:

Παρεμβάσεις προστασίας και ήπιας ανάπτυξης προστατευόμενων περιοχών λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις που προκύπτουν από το «Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας για το δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 – priority action framework (PAF)»  για τη βιοποικιλότητα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περίοδος υποβολής: 10/5/2016

έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Προστασία και ανάδειξη οικοσυστημάτων Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης