ΕΣΠΑ 2014-2020: Εντάξεις Πράξεων που αφορούν στη Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος και …

Συνοπτική περιγραφή:

Υπογράφηκαν από τον  Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού) κ.Γιώργο Ιωαννίδη,  οι εντάξεις των επτά (7) πράξεων, συνολικού π/ϋ 216,1 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορούν στη Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος, μέσω της πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού, αναπληρωτών καθηγητών και λοιπού προσωπικού σε όλα τα σχολεία της χώρας, για το σχολικό έτος 2016-2017.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
ΕΣΠΑ 2014-2020: Εντάξεις Πράξεων που αφορούν στη Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος και …

2ο στάδιο της αναβάθμισης του τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου της Ρεβυθούσας

Συνοπτική περιγραφή:

Κατασκευή της 3ης δεξαμενής αποθήκευσης στον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα, χωρητικότητας 95.000 m3 υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και παροχετευτικής ικανότητας 800 m3/hr, αναβάθμιση της παροχετευτικής δυναμικότητας του τερματικού σταθμού από 1.000 m3/hr σε 1.400 m3/hr, αναβάθμιση του μετρητικού σταθμού Αγίας Τριάδας και αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων εκφόρτωσης για ελλιμενισμό μεγαλύτερων πλοίων (έως 260.000 m3 LNG).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περίοδος υποβολής: 1/8/2016 – 30/9/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
2ο στάδιο της αναβάθμισης του τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου της Ρεβυθούσας

Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας

Συνοπτική περιγραφή:

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται προς τους ερευνητικούς φορείς της χώρας, οι προτάσεις των οποίων έχουν περιληφθεί στον κατάλογο υποδομών έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, ο οποίος εγκρίθηκε με την με Α.Π. 84485/25.05.2016 Απόφαση του Αν. Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μετά από αξιολόγηση ως προς την συνάφεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης των υποδομών του Εθνικού Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών.
Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι παραπάνω φορείς να υποβάλουν επικαιροποιημένη αναλυτική πρόταση για την προπαρασκευαστική φάση ανάπτυξης της υποδομής η οποία θα περιλαμβάνει την εκτέλεση ερευνητικού έργου, βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας, δραστηριότητες δικτύωσης και ενίσχυσης της πρόσβασης.
Στόχος της δράσης είναι η αύξηση της καινοτομικής ικανότητας της χώρας μέσα από την ενίσχυση σημαντικών υποδομών ΕΤΑΚ, τη διασύνδεσή τους με τον ιδιωτικό τομέα, την εξυπηρέτηση κοινωνικών προκλήσεων καθώς και τη δικτύωσή τους με αντίστοιχες υποδομές στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή χώρο.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περίοδος υποβολής: 1/8/2016 – 21/10/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας

2ο στάδιο της Β΄ Αναβάθμισης του Τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) της Ρεβυθούσας

Συνοπτική περιγραφή:

Το έργο της Β΄ Αναβάθμισης του Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα αφορά:
• στην κατασκευή της 3ης δεξαμενής αποθήκευσης στον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα, χωρητικότητας 95.000 m3 LNG και παροχετευτικής ικανότητας 800 m3/hr
• στην αναβάθμιση της παροχετευτικής δυναμικότητας του τερματικού σταθμού από 1.000 m3/hr σε 1.400 m3/hr, καθώς και την αναβάθμιση του μετρητικού σταθμού Αγίας Τριάδας και
• στην αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων εκφόρτωσης για ελλιμενισμό μεγαλύτερων πλοίων (έως 260.000 m3 LNG)
Το έργο ξεκίνησε να υλοποιείται εντός της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην ένταξη στο ΕΠΑΝΕΚ της Β΄ φάσης του έργου, η οποία περιλαμβάνει κυρίως τα εξής:
– Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή της 3ης δεξαμενής: ολοκλήρωση της κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα, εργασίες της μεταλλικής κατασκευής της Δεξαμενής, ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εργασίες, εργασίες εγκατάστασης των αντλιών και του συστήματος εξαερισμού κλπ εγκαταστάσεις, τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία και εκπαίδευση του προσωπικού.
– Επέκταση των κρυογενικών δραστηριοτήτων (αύξηση του ρυθμού αεριοποίησης).
– Αναβάθμιση των Λιμενικών Εγκαταστάσεων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περίοδος υποβολής: 1/8/2016 – 30/9/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
2ο στάδιο της Β΄ Αναβάθμισης του Τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) της Ρεβυθούσας

Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων

Συνοπτική περιγραφή:

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των στρατηγικών επιλογών των εποπτευομένων από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων που προάγουν την αναπτυξιακή πορεία, την Αριστεία και την ποιότητα προσφερομένων προϊόντων και των υπηρεσιών, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 . Η δραστηριοποίηση των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων σε κρίσιμους τομείς εθνικών αλλά και περιφερειακών προτεραιοτήτων, στους οποίους έχει αναπτυχθεί επιστημονική αριστεία, καθώς και η ενίσχυση νέων κατευθύνσεων, οι οποίες θα οδηγήσουν τα Ινστιτούτα σε αναπτυξιακή κατεύθυνση με διεθνή αναγνώριση, αποτελούν επένδυση για το μέλλον τους.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περίοδος υποβολής: 1/8/2016 – 23/9/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων

Δράσεις αναβάθμισης των υφιστάμενων και δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών στην Δυτική Μακεδονία

Συνοπτική περιγραφή:

Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών έρευνας που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Οδικό Χάρτη (ΕΟΧ) των Ερευνητικών Υποδομών της ΓΓΕΤ (όπως αυτός ισχύσει).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 1/8/2016 – 30/9/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις αναβάθμισης των υφιστάμενων και δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών στην Δυτική Μακεδονία

Συμμετοχές έως 28 Αυγούστου για τον διαγωνισμό φωτογραφίας: «Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2016»

Συνοπτική περιγραφή:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει τον διαγωνισμό φωτογραφίας «Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2016», στον οποίο μπορείτε να πάρετε μέρος φωτογραφίζοντας έργα που συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιλαμβάνοντας στην φωτογραφία την ένδειξη της συγχρηματοδότησης π.χ. αναμνηστική πλάκα, πινακίδα κλπ. Θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε μαθήματα φωτογραφίας από επαγγελματία φωτογράφο και ένα ταξίδι για δύο άτομα στις Βρυξέλλες από 10-13 Οκτωβρίου 2016. Ο διαγωνισμός διαρκεί έως τις 28 Αυγούστου και γίνεται μέσα από τη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο facebook.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Συμμετοχές έως 28 Αυγούστου για τον διαγωνισμό φωτογραφίας: «Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2016»

Ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Ερευνητριών» στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Συνοπτική περιγραφή:

Με απόφαση του  Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού), εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα στο ΕΠ«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» η πράξη «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Ερευνητριών». Η πράξη αφορά στη χορήγηση 289 υποτροφιών από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), προϋπολογισμού 7.635.000,00 ευρώ

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Ερευνητριών» στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Διαγωνισμός Φωτογραφίας «Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2016»- Συμμετοχές έως 28 Αυγούστου

Συνοπτική περιγραφή:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει τον Διαγωνισμό Φωτογραφίας «Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2016» στον οποίο μπορείτε να πάρετε μέρος ως εξής:

Φωτογραφείστε έργα που συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (περιλαμβάνοντας την ένδειξη της συγχρηματοδότησης π.χ. αναμνηστική πλάκα, πινακίδα κλπ.) και θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε μαθήματα φωτογραφίας από επαγγελματία φωτογράφο και ένα ταξίδι για δύο άτομα στις Βρυξέλλες από 10-13 Οκτωβρίου 2016.Ο διαγωνισμός διαρκεί έως τις 28 Αυγούστου και γίνεται μέσα από τη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο facebook.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Διαγωνισμός Φωτογραφίας «Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2016»- Συμμετοχές έως 28 Αυγούστου

Παράταση των δράσεων Επιχειρηματική Επανεκκίνηση, Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα και Ταμείο Εγγυοδοσίας από το Εθνικό Ταμείο …

Συνοπτική περιγραφή:

Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, παρατάθηκε η ημερομηνία ολοκλήρωσης των Δράσεων Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) του Εθνικού Ταμείου Εεπιχειρηματικότητα και Ανάπτυξης, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2016. Η παράταση δόθηκε λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη υποστήριξης της ρευστότητας της αγοράς, καθώς και τον αυξημένο αριθμό αιτήσεων και συμβάσεων που παρατηρείται το τελευταίο δίμηνο για τις δράσεις του Ταμείου Επιχειρηματικότητας.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Παράταση των δράσεων Επιχειρηματική Επανεκκίνηση, Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα και Ταμείο Εγγυοδοσίας από το Εθνικό Ταμείο …