Πρόσκληση προς την ΓΓΕΚ – Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων εθνικού μητρώου Elevate Greece για αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών /καινοτόμων επιχειρήσεων (στο πλαίσιο της RIS3) του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων "Elevate Greece" υπό τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης της πανδημίας COVID-19 (στους ΚΑΔ που έχουν πληγεί), με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης).</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 14/1/2021 – 29/1/2021 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Πρόσκληση προς την ΓΓΕΚ – Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων εθνικού μητρώου Elevate Greece για αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

Πρόσκληση προς την ΓΓΕΚ – Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου Elevate Greece για αντιμετώπιση πανδημίας Covid-19

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών /καινοτόμων επιχειρήσεων (στο πλαίσιο της RIS3) του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων "Elevate Greece" υπό τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης της πανδημίας COVID-19 (στους ΚΑΔ που έχουν πληγεί), με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης).</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 14/1/2021 – 29/1/2021 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Πρόσκληση προς την ΓΓΕΚ – Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου Elevate Greece για αντιμετώπιση πανδημίας Covid-19

Στήριξη της ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Δυτική Μακεδονία

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 27/1/2021 – 3/3/2021 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Στήριξη της ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Δυτική Μακεδονία

Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (ΕΔΕΜ) των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (EΔΕΜ) των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ εισάγεται για πρώτη φορά στο εκπαιδευτικό σύστημα για να καλύψει τις ανάγκες των υποψηφίων/μαθητών στα ειδικά μαθήματα (εΕλεύθερο σχέδιο, γραμμικό σχέδιο, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, μουσικά μαθήματα).</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 14/1/2021 – 31/5/2021 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (ΕΔΕΜ) των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Ανάπτυξη δικτύων Φυσικού Αερίου χαμηλής και μέσης πίεσης στην πόλη της Μεγαλόπολης

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: Το έργο αφορά στην αναγκαιότητα εγκατάστασης των δικτύων διανομής, των παροχετευτικών αγωγών και του σχετικού εξοπλισμού, προκειμένου να καταστούν λειτουργικές οι υποδομές διανομής και να ξεκινήσει η εμπορική λειτουργία του αστικού δικτύου διανομής της πόλης της Μεγαλόπολης. Ειδικότερα, το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύου μέσης πίεσης, δικτύου χαμηλής πίεσης καθώς και δύο (2) μετρητικών – ρυθμιστικών σταθμών (M/R), ώστε να συνδεθούν και να τροφοδοτηθούν οικιακοί και εμπορικοί πελάτες σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος.

</div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 18/1/2021 – 26/2/2021 (και ώρα 14:00)<br /></div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ανάπτυξη δικτύων Φυσικού Αερίου χαμηλής και μέσης πίεσης στην πόλη της Μεγαλόπολης

Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>H&nbsp;δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου<br>COVID-19 και τη διασφάλιση της βιωσιμότητά των επιχειρήσεων.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 27/1/2021 – 3/3/2021 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία

1η Διαβούλευση του ΕΠ Περιβάλλον, Ενέργεια &amp; Κλιματική Αλλαγή 2021-2027 από 12/01/2021 έως 22/01/2021

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα&nbsp;"Περιβάλλον, Ενέργεια &amp; Κλιματική Αλλαγή" της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, σχεδιάζεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της χώρας για τον τομέα Περιβάλλοντος, αξιοποιώντας πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής) και έχει ως βασική επιδίωξη την ανάπτυξη βιώσιμων, υψηλής ποιότητας, πολυτροπικών υποδομών και έξυπνων συστημάτων, με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, μέσω της προώθησης της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, στην κυκλική οικονομία και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, που θα υπηρετούν τον πολίτη, ενώ θα συμβάλλουν στην επίτευξη μετρήσιμων στόχων σε επίπεδο χώρας, Περιφέρειας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.</p></div><div><strong>Είδος</strong>: Ανακοίνωση</div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
1η Διαβούλευση του ΕΠ Περιβάλλον, Ενέργεια &amp; Κλιματική Αλλαγή 2021-2027 από 12/01/2021 έως 22/01/2021

#EUANDU – Το μέλλον μας ενώνει: Διαδικτυακό Συνέδριο της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα στις 18/1/2021

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Το #EUANDU είναι ένα διαδικτυακό, διαδραστικό, ενημερωτικό αλλά και ψυχαγωγικό συνέδριο που διοργανώνεται από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.</p></div><div><strong>Είδος</strong>: Ανακοίνωση</div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
#EUANDU – Το μέλλον μας ενώνει: Διαδικτυακό Συνέδριο της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα στις 18/1/2021

Πρώτη επετειακή έκδοση του Newsletter της EUSAIR

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Η πρώτη επετειακή έκδοση του Newsletter της EUSAIR έχει δημοσιευτεί.&nbsp;Κατεβάστε το και ενημερωθείτε για τους στόχους, τα νέα και τις επερχόμενες εκδηλώσεις της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου.</p></div><div><strong>Είδος</strong>: Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR)</div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Πρώτη επετειακή έκδοση του Newsletter της EUSAIR

1η Διαβούλευση του ΕΠ Υποδομών Μεταφορών 2021-2027 από 12/01/2021 έως 22/01/2021

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομών Μεταφορών της Προγραμματικής Περιόδου&nbsp;2021-2027, αξιοποιώντας τις επενδύσεις που έχουν γίνει στον τομέα των Μεταφορών από πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων και CEF, περιλαμβάνει δράσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη προσβάσιμων, υψηλής ποιότητας, πολυτροπικών, ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή, έξυπνων και βιώσιμων υποδομών και μεταφορικών συστημάτων που να υπηρετούν τον πολίτη.</p></div><div><strong>Είδος</strong>: Ανακοίνωση</div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
1η Διαβούλευση του ΕΠ Υποδομών Μεταφορών 2021-2027 από 12/01/2021 έως 22/01/2021