Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό – αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Υλοποίηση ενισχύσεων για τον εκσυγχρονισμό – αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 18/2/2020 – 27/5/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό – αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς …

Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Δυτική Μακεδονία

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ανάπτυξη ειδικών πληροφοριακών συστημάτων – εφαρμογών εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων από τους φορείς της αυτοδιοίκησης, του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου χαρακτήρα και τα επιστημονικά και επαγγελματικά επιμελητήρια.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 23/12/2019 – 31/3/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Δυτική Μακεδονία

Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Ανατολική …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Υλοποίηση ενισχύσεων για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 18/2/2020 – 30/4/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Ανατολική …

Δημιουργία θεματικών μικρο-θερμοκοιτίδων νέων επιχειρήσεων στη Δυτική Αθήνα

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ανάπτυξη δύο θεματικών μικρο-θερμοκοιτίδων νέων επιχειρήσεων στη Δυτική Αθήνα στους τομείς, αφενός της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας και, αφετέρου, της ανάπτυξης των πόλεων ως ευφυών και βιώσιμων οικοσυστημάτων διαβίωσης, απασχόλησης, επιχειρηματικότητας και αναψυχής.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Αττικής</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Αττικής</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 22/1/2020 – 31/3/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δημιουργία θεματικών μικρο-θερμοκοιτίδων νέων επιχειρήσεων στη Δυτική Αθήνα

e-INNO-Hub Δυτικής Αθήνας – Ανάπτυξη και διασύνδεση της έρευνας και της επιχειρηματικότητας

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Προώθηση της ανάπτυξης και της διασύνδεσης της έρευνας και της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα, καθώς και στη διάδοση και διευκόλυνση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομείς της Στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Αττικής</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Αττικής</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 22/1/2020 – 29/5/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
e-INNO-Hub Δυτικής Αθήνας – Ανάπτυξη και διασύνδεση της έρευνας και της επιχειρηματικότητας

Αστικό Παρατηρητήριο Σερρών στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ανάπτυξη Αστικού Παρατηρητηρίου στο δήμο Σερρών, το οποίο έχει ως αντικείμενο την καταγραφή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης του δήμου και οι οποίοι αφορούν τα αστικά, οικονομικά, κοινωνικά, δημογραφικά, περιβαλλοντικά και κλιματικά δεδομένα των Σερρών.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 20/1/2020 – 20/5/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αστικό Παρατηρητήριο Σερρών στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)

Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων του Βορ. Αιγαίου, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ενίσχυση υπό σύσταση επιχειρήσεων της Περιφέρειας, κυρίως μέσω επιχορηγήσεων, με την αξιοποίηση προϊόντων έρευνας ή/και καινοτομιών, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3 (εξαιρουμένων της ίδρυσης τουριστικών καταλυμάτων). Δημιουργία νέων μικρών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων που αξιοποιούν καινοτόμες ιδέες ή ερευνητικά αποτελέσματα.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 19/12/2019 – 14/4/2020 (ώρα 15:00)<br /></div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων του Βορ. Αιγαίου, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3

Ενίσχυση επιχειρήσεων του Βορ. Αιγαίου για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών/ επιχειρηματικών ιδεών για τη …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού ή της επέκτασης υφισταμένων και νέων επιχειρήσεων μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 12/12/2019 – 31/3/2020 (ώρα 15:00)<br /></div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενίσχυση επιχειρήσεων του Βορ. Αιγαίου για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών/ επιχειρηματικών ιδεών για τη …

Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ) στην Δυτ. Μακεδονία

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Δράσεις διαχείρισης λυμάτων (έργα κατασκευής υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων) σε οικισμούς των οποίων τα ανεπεξέργαστα λύματα διατίθενται σε υδάτινους αποδέκτες της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 8/7/2019 – 23/12/2019 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ) στην Δυτ. Μακεδονία

Δράσεις ενίσχυσης Εξοικονομώ κατ&apos; οίκον στην Δυτ. Μακεδονία

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Υλοποίηση παρεμβάσεων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 16/9/2019 – 15/11/2019 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις ενίσχυσης Εξοικονομώ κατ&apos; οίκον στην Δυτ. Μακεδονία