Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Κρήτη μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή:

Πράξεις ιδωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Νομός υλοποίησης: Νομός Ηρακλείου, Νομός Λασιθίου
Περίοδος υποβολής: 13/3/2019 – 17/6/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Κρήτη μέσω του LEADER

Δραστηριότητες διακυβέρνησης της Στρατηγικής EUSAIR

Συνοπτική περιγραφή:

Αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων δραστηριοτήτων διακυβέρνησης της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής Αδριατικής – Ιονίου (EUSAIR) για το έτος 2018.

Είδος: Μακροπεριφέρεια Αδριατικής & Ιονίου (EUSAIR)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δραστηριότητες διακυβέρνησης της Στρατηγικής EUSAIR

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στον Κεντρικό και Νότιο Έβρο μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή:

Πράξεις ιδωτικού χαρακτήρα που συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Νομός υλοποίησης: Νομός Έβρου
Περίοδος υποβολής: 7/3/2019 – 3/6/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στον Κεντρικό και Νότιο Έβρο μέσω του LEADER

Υποστήριξη της εκκόλαψης νέων επιχειρήσεων σε κλάδους της RIS3 της Περιφέρειας Αττικής

Συνοπτική περιγραφή:

Ανάπτυξη φυτωρίων επιχειρηματικών ιδεών και εκκόλαψης επιχειρήσεων. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ως αποτέλεσμα της ζήτησης από τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 21/3/2019 – 31/12/2021

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Υποστήριξη της εκκόλαψης νέων επιχειρήσεων σε κλάδους της RIS3 της Περιφέρειας Αττικής

Διαμόρφωση πύλης εισόδου στον Πειραιά για επισκέπτες της κρουαζιέρας

Συνοπτική περιγραφή:

Παρεμβάσεις σε κεντρικές οδούς που θα αλλάξουν συνολικά την εικόνα της πόλης του Πειραιά βελτιώνοντας κατά πολύ την ποιότητα ζωής για τους κατοίκους και τους εργαζόμενους, ενώ ταυτόχρονα συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ενός ξεχωριστού προορισμού για τους επισκέπτες.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 25/2/2019 – 31/12/2022

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Διαμόρφωση πύλης εισόδου στον Πειραιά για επισκέπτες της κρουαζιέρας

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Β' κύκλος)

Συνοπτική περιγραφή:

Σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς τις διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περίοδος υποβολής: 28/3/2019 – 29/5/2019 (και ώρα 16:00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Β' κύκλος)

Explore the Aegean – Δράση για νέους 18-30 ετών

Συνοπτική περιγραφή:

Μια πρωτότυπη δράση για νέους 18-30 ετών διοργανώνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, δίνοντας τους την ευκαιρία να ταξιδέψουν απο 7 έως 10 ημέρες το καλοκαίρι του 2019 σε νησιά του Αιγαίου και να γνωρίσουν συγχρηματοδοτούμενα έργα απο την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Explore the Aegean – Δράση για νέους 18-30 ετών

Προώθηση δράσεων αναβάθμισης αστικού περιβάλλοντος (BAA) στο Βόρειο Αιγαίο

Συνοπτική περιγραφή:

Δράσεις που αφορούν την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος των δύο μεγαλύτερων πόλων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνης και Χίου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Νομός υλοποίησης: Νομός Λέσβου, Νομός Χίου
Περίοδος υποβολής: 18/3/2019 – 19/7/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Προώθηση δράσεων αναβάθμισης αστικού περιβάλλοντος (BAA) στο Βόρειο Αιγαίο

Προγράμματα κατάρτισης κοινωνικά ευπαθών ομάδων στα πλαίσια Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου …

Συνοπτική περιγραφή:

Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ, στις αστικές περιοχές των πόλεων Μυτιλήνης και Χίου, όπως ορίζονται στα εγκεκριμένα Σχέδια ΒΑΑ.

Οι ενέργειες που προβλέπονται να υλοποιηθούν αφορούν:

  • Συμβουλευτική, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προοπτικής για ένταξή των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας.
  • Επαγγελματική κατάρτιση, με στόχο να αποκτηθούν γνώσεις ή/και πρόσθετες γνώσεις σε αντικείμενα τα οποία θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας των ωφελούμενων
  • Πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων. Η συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίησης των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων είναι υποχρεωτική και αναμένεται να συμβάλλει θετικά στην ενίσχυση της απασχόλησης.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Νομός υλοποίησης: Νομός Λέσβου, Νομός Χίου
Περίοδος υποβολής: 15/3/2019 – 20/12/2019 (έως 16:00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Προγράμματα κατάρτισης κοινωνικά ευπαθών ομάδων στα πλαίσια Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου …

Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 8.933 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Συνοπτική περιγραφή:

Ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, στην ένταξη/ επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περίοδος υποβολής: 8/3/2019 – 18/3/2019 (ώρα 12:00 μεσημέρι)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 8.933 θέσεις πλήρους απασχόλησης