Στέγαση σε ξενοδοχεία φοιτητών και αλλοδαπών επισκεπτών ΑΕΙ που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Στέγαση σε ξενοδοχεία των φοιτητών των ΑΕΙ και αλλοδαπών επισκεπτών των ΑΕΙ που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών, οι οποίοι ήδη στεγάζονται με φροντίδα των ΑΕΙ ή/και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και αποδεδειγμένα δεν δύνανται να διαμείνουν σε κατοικία στην ημεδαπή, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που ελήφθησαν για την αποφυγή και περιορισμό της διάδοσης του COVID 19.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Πελοποννήσου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 4/8/2020 – 31/12/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Στέγαση σε ξενοδοχεία φοιτητών και αλλοδαπών επισκεπτών ΑΕΙ που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών …

Διαχείριση βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου (Α&apos; κύκλος)

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Δράσεις οικιακής κομποστοποίησης και διαλογής στην πηγή (χωριστής συλλογής) βιοαποβλήτων με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015) ΠΕΣΔΑ Ηπείρου.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Ηπείρου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 20/8/2020 – 19/11/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Διαχείριση βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου (Α&apos; κύκλος)

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2020-2021 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Υλοποίηση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2020 – 2021 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 30/7/2020 – 1/9/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2020-2021 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το έτος 2020-2021 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής φροντίδας και φύλαξης παιδιών, για το σχολικό έτος 2019 – 2020, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές): – Βρεφικοί Σταθμοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Παιδικοί σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Πελοποννήσου</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Πελοποννήσου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 31/7/2020 – 31/8/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το έτος 2020-2021 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για Παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες (2020-2021) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών και εφήβων με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, για το σχολικό έτος 2020 – 2021.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Πελοποννήσου</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Πελοποννήσου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 31/7/2020 – 31/8/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για Παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες (2020-2021) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου …

Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων στην Δυτ. Μακεδονία – Προμήθεια εξοπλισμού

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 16/3/2020 – 31/7/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων στην Δυτ. Μακεδονία – Προμήθεια εξοπλισμού

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη περιοχή Παρνασσού – Οίτης μέσω του CLLD/LEADER (2η προκήρυξη)

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (TΑΠΤΟΚ) CLLD/LEADER στην περιοχή Παρνασσού – Οίτης αποτελείται από υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται προγράμματα κατάρτισης, επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, τουρισμό, παροχή υπηρεσιών, οικοτεχνία, αγροτικές επιχειρήσεις, συνεργασίες φορέων σε έργα έρευνας/ καινοτομίας, συνεργασίες επιχειρήσεων στον αγροτουρισμό. Ο σκοπός και οι δικαιούχοι κάθε υποδράσης αναφέρονται παρακάτω.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 30/7/2020 – 30/9/2020 (ώρα 15:00)<br /></div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη περιοχή Παρνασσού – Οίτης μέσω του CLLD/LEADER (2η προκήρυξη)

Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οδοφωτισμό των οδικών αξόνων της Περιφέρειας Αττικής

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Υλοποίηση παρεμβάσεων για την&nbsp;αντικατάσταση περίπου 21.920 φωτιστικών σε βασικούς οδικούς άξονες αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής, με φωτιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης,&nbsp;ώστε η εγκατεστημένη ισχύς να μειωθεί σε κάτω από 3,700 MW περίπου και να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό που θα ξεπερνάει το 60%.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Αττικής</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Αττικής</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 3/8/2020 – 6/11/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οδοφωτισμό των οδικών αξόνων της Περιφέρειας Αττικής

Συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στον τομέα της υγείας (υποδομές – εξοπλισμός)

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Βελτίωση του συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μέσω της συμπλήρωσης και βελτίωσης των υποδομών της Περιφέρειας στον τομέα της υγείας (υποδομές&nbsp;και εξοπλισμός α΄θμιας και β΄θμιας υγείας).</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 3/8/2020 – 30/10/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στον τομέα της υγείας (υποδομές – εξοπλισμός)

Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ (ΣΥΔ) στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Xρηματοδότηση των Δικαιούχων για τη λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Ατόμων με Αναπηρίες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 3/8/2020 – 30/10/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ (ΣΥΔ) στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων