Η προσέγγιση Leader αφορά τον άξονα 4 του επιχειρησιακού προγράμματος ΠΑΑ 2007 -2013, ο οποίος περιέχει δράσεις των αξόνων 1 και 3.

Η προσέγγιση LEADER δηλαδή αποτελείται από δράσεις που υπάρχουν στον άξονα 1 (μεταποίηση της πρωτογενούς παραγωγής) και στον άξονα 3 (διαφοροποίηση της αγροτικής παραγωγής)

Αυτό που την διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους άξονες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ότι συνεχίζει να έχει χαρακτηριστικά όπως η χωρική προσέγγιση, η “από τα κάτω προς τα πάνω” προσέγγιση, ο ολοκληρωμένος και πολυτομεακός χαρακτήρας τω δράσεων κ.α. Η προσέγγιση Leader χωρίζεται σε δυο ομάδες Υπομέτρων:

Ι. Ομάδα Υπομέτρων: Ανταγωνιστικότητα – Κωδικός 411

Κωδικός και Τίτλος Υπομέτρου:L123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

 • Δράση: L123α – Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
 • Δράση: L123β – Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων

ΙΙ. Ομάδα Υπομέτρων: Βελτίωση ποιότητας ζωής / διαφοροποίηση – Κωδικός 413

Η ομάδα Υπομέτρων περιλαμβάνει:

Α) Μέτρα για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας:

Κωδικός και Τίτλος Υπομέτρου: L311 Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

 • Δράση: L311-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης
 • Δράση: L311-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής
 • Δράση: L311-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων
 • Δράση: L311-4 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)
 • Δράση: L311-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων
 • Δράση: L311-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
 • Δράση: L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση
 • Δράση: L311-8 Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την ίδια κατανάλωση

Κωδικός και Τίτλος Υπομέτρου: L312 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων

 • Δράση: L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων
 • Δράση: L312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
 • Δράση: L312-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση
 • Δράση: L312-4 Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμία) με σκοπό την ίδια κατανάλωση
 • Δράση: L312-5 Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων
 • Δράση: L312-6 Εκτροφεία γουνοφόρων ζώων*
 • Δράση: L312-7 Επιχειρήσεις μεταποίησης γούνας, δέρματος και των προϊόντων τους*
 • Δράση: L312-8 Λιανικό εμπόριο γούνας, δέρματος και των προϊόντων τους*

Κωδικός και Τίτλος Υπομέτρου: L313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

α) Παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα:

 • Δράση: L313-4 Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών

β) Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας:

 • Δράση: L313-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης
 • Δράση: L313-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής
 • Δράση: L313-7 Ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού
 • Δράση: L313-8 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)
 • Δράση: L313-9 Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την ίδια κατανάλωση

Β) Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές:

Κωδικός και Τίτλος Υπομέτρου: L321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό

 • Δράση: L321-1 Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)
 • Δράση: L321-2 Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων
 • Δράση: L321-3 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών

Κωδικός και Τίτλος Υπομέτρου: L323 Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

 • Δράση: L323-1 Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
 • Δράση: L323-2α Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα (όπως βρύσες, γεφύρια)
 • Δράση: L323-2β Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα μόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιμα και επιδεικτικά (όπως μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια)
 • Δράση: L323-3 Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση τοπίου της υπαίθρου (όπως αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις με ενδημικά είδη)
 • Δράση: L323-4 Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία – συλλογές – εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά

Μέσω του προγράμματος δύνανται να ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια Πολύ Μικρών επιχειρήσεων, καθώς και παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα (από ΟΤΑ Α’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, άλλους φορείς τοπικής αυτοδοιίκησης και ιδιωτικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) σε περιοχές που ανήκουν στον Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013 (εφαρμογή της προσέγγισης LEADER).

Ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 35%έως 60% του επιλέξιμου επενδυτικού προϋπολογισμού ο οποίος ανάλογα με τη δράση την οποία αφορά δύναται να φτάσει έως τις 600.000€.

Για τις παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα, ο ανώτατος προϋπολογισμός ανέρχεται σε € 100.000, με ποσοστό επιχορήγησης 70% για την προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών, ενώ για τις λοιπές παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα (κέντρα τουριστικής πληροφόρησης, σήμανση αξιοθέτων, ποδηλατικές διαδρομές) ο ανώτατος προϋπολογισμός ανέρχεται σε € 300.000 με ποσοστό επιχορήγησης σε 100%.

Πρόσκληση Σκοπός Δαπάνη – Επιδότηση
Leader 123 – Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών και Δασοκομικών Προϊόντων Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών και Δασοκομικών Προϊόντων έως 500.000€/ έως 65%
Leader 311- Διαφοροποίηση προς Μη Γεωργικές Δραστηριότητες Διαφοροποίηση προς Μη Γεωργικές Δραστηριότητες έως 600.000€/ έως 65%
Leader 312 – Στήριξη της Δημιουργίας και Ανάπτυξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Στήριξη της Δημιουργίας και Ανάπτυξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων έως 300.000€/ έως 65%
Leader 313 – Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων έως 600.000€/ έως 65%