Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001

Το πρότυπο ISO 9001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση της λειτουργίας μιας επιχείρησης, με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. Το πρότυπο ISO 9001 μπορεί να εφαρμόζεται από οποιονδήποτε οργανισμό θέλει να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας του, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, ενώ είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο διαχείρισης. Μέχρι το 2010 είχαν εκδοθεί 1.000.000 πιστοποιητικά παγκοσμίως.

Οφέλη
Η εφαρμογή του προτύπου ISO 9001 στην καθημερινή πρακτική λειτουργία μιας επιχείρησης δίνει έμφαση στη σπουδαιότητα των παρακάτω:

 • Παροχή εμπιστοσύνης προς τον πελάτη ότι το παρεχόμενο προϊόν και/ή υπηρεσία ικανοποιεί τις αμοιβαία συμφωνημένες απαιτήσεις αλλά και τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
 • Μείωση κόστους μέσω αποτελεσματικότερης λειτουργίας και αύξησης της παραγωγικότητας.
 • Συνεχής αύξηση της ικανοποίησης των εκπεφρασμένων αλλά και μελλοντικών αναγκών τόσο των πελατών όσο και των ενδιαφερομένων μερών (προσωπικό, μέτοχοι και κοινωνικό περιβάλλον).
 • Εφαρμογή μέτρων συνεχούς βελτίωσης με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
 • Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και προσέλκυση νέων πελατών και επενδυτών σε διεθνείς αγορές.
 • Βελτιστοποίηση της απόδοσης των εταιρικών αποτελεσμάτων της Επιχείρησης, σε συνδυασμό με τους απαιτούμενους πόρους, ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητά της στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

Συστήματα Διαχείρισης Περιβαλλοντικής Ασφάλειας ISO 14001

Το Πρότυπο ISO 14001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία Συστήματος για την Περιβαλλοντική Διαχείριση σε μια επιχείρηση και εστιάζει στην αναγνώριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της με σκοπό την επιτυχή διαχείρισή τους και τελικά τη βελτίωση της επίδοσηής της στον τομέα αυτό. Ένα σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 μπορεί να εφαρμοστεί και στη συνέχεια να πιστοποιηθεί από όλες τις κατηγορίες των οργανισμών, ανεξάρτητα από το αντικείμενό τους, το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχουν. Η onsite σε συνεργασία με πιστοποιημένους φορείς (TÜV AUSTRIA Hellas) αναλαμβάνει την Επιθεώρηση και Πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης βάσει του Προτύπου ISO 14001.

Οφέλη
Τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης βάσει του ISO 14001 παρέχουν τη δυνατότητα εντοπισμού, αξιολόγησης και διαχείρισης των περιβαλλοντικών θεμάτων ενός οργανισμού με σκοπό:

 • την προστασία του περιβάλλοντος,
 • τη συνεχή βελτίωση,
 • τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις και την αποφυγή προστίμων,
 • την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τη μείωση κόστους,
 • τη βελτίωση της εικόνας του οργανισμού προς το κοινό,
 • τη βελτίωση της επικοινωνίας με τις δημόσιες αρχές.

Περιβαλλοντικός Κανονισμός EMAS

Η συνεχής υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η κατανάλωση των φυσικών πόρων είναι δύο από τα μεγαλύτερα σύγχρονα προβλήματα στο πλανήτη μας. Ο κανονισμός EMAS είναι ένα Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης το οποίο υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1993 (Κανονισμός 1836/1993), αναθεωρήθηκε το 2001 (Κανονισμός 761/2001), ενώ πλέον βρίσκεται στην τρίτη του έκδοση (Κανονισμός 1221/2009). Στην υλοποίηση των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού EMAS και συνακόλουθα στην πιστοποίηση (περιβαλλοντική επαλήθευση) συμμετέχουν εθελοντικά οι επιχειρήσεις-οργανισμοί.

Η OnSite σε συνεργασία με πιστοποιημένους φορείς (TÜV AUSTRIA Hellas) αναλαμβάνει την Πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης βάσει του Περιβαλλοντικού Κανονισμού EMAS.

Ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού EMAS μπορεί να εφαρμοστεί και στη συνέχεια να πιστοποιηθεί ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα των οργανισμών, το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχουν.

Οφέλη
Η υλοποίηση των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού EMAS και η πιστοποίηση παρέχουν τη δυνατότητα εντοπισμού, αξιολόγησης και διαχείρισης των περιβαλλοντικών θεμάτων ενός οργανισμού με σκοπό:

 • την προστασία του περιβάλλοντος,
 • τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων,
 • τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις και την αποφυγή προστίμων,
 • την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τη μείωση κόστους,
 • τη βελτίωση της εικόνας του οργανισμού προς το κοινό,
 • τη βελτίωση της επικοινωνίας με τις δημόσιες αρχές.

Ποιότητα σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και Κέντρα Ξένων Γλωσσών ΕΛΟΤ 1433

H τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1433 περιγράφει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας υπηρεσιών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών. Το ΕΛΟΤ 1433 δημιουργήθηκε από την ανάγκη οργάνωσης των οργανισμών αυτών, σύμφωνα με τις ίδιες βασικές αρχές ανεξάρτητα από το αντικείμενο ή την περιοχή δραστηριοποίησής τους. Το ΕΛΟΤ 1433 περιστρέφεται γύρω από τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τους στόχους του εκπαιδευόμενου. Βάσει των στοιχείων αυτών δομείται το πρόγραμμα, παρακολουθείται και εξετάζεται η αποτελεσματικότητά του.

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες απευθύνονται μόνο σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και κέντρα ξένων γλωσσών.

Οφέλη
Μερικά από τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή και την πιστοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας υπηρεσιών εκπαίδευσης βάσει του ΕΛΟΤ 1433 είναι:

 • Η δημιουργία συγκεκριμένων, τεκμηριωμένων διαδικασιών που περιγράφουν τη λειτουργία στον οργανισμό, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα λειτουργίας ανεξάρτητα από τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων ατόμων (π.χ. του Υπεύθυνου Σπουδών, διευθυντή, κλπ).
 • Η μέτρηση των διεργασιών και διαδικασιών και ο προσανατολισμός στην ικανοποίηση των στόχων του εκπαιδευόμενου.
 • Η λήψη αντικειμενικής, ανεξάρτητης και έμπειρης γνώμης σχετικά με την επάρκεια και συμμόρφωση του συστήματος.
 • Μέσω του πιστοποιητικού, δίνεται αντικειμενική απόδειξη της δέσμευσης του οργανισμού για τη διαχείριση της ποιότητας της προσφερόμενης υπηρεσίας.
 • Το πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1433 έχει διεθνή αναγνωρισιμότητα και ισχύ.

Βιωσιμότητα και Διαχείριση Εκδηλώσεων ISO 20121

Το πρότυπο ISO 20121 δημιουργήθηκε για να ενισχύσει τους οργανισμούς να σχεδιάζουν, να υλοποιούν, να διαχειρίζονται και να διοργανώνουν εκδηλώσεις (events). Το ISO 20121 μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους οργανισμούς ανεξάρτητα από το είδος και το μέγεθός τους που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την παραγωγή εκδηλώσεων (events). Το πρότυπο έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τα θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση της αειφορίας καθ’ όλο τον κύκλο διαχείρισης μιας εκδήλωσης. Το ISO 20121 είναι κατάλληλο για να εξασφαλίσει ότι οι διοργανώσεις, από μικρούς εορτασμούς ως και μέγα- διοργανώσεις όπως οι Ολυμπιακοί και οι Παραολυμπιακοί αγώνες, αφήνουν πίσω τους μια θετική κληρονομιά και ένα θετικό αντίκτυπο.

Το πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί από όλα τα μέλη της αλυσίδας περιλαμβανομένων των διοργανωτών, των εταιρειών catering, των εταιρειών παροχής logistics, των δημιουργών διαφημιστικών κλπ. Όλες οι διοργανώσεις όπως συνέδρια, συναυλίες, αθλητικές διοργανώσεις, εκθέσεις, φεστιβάλ, κ.α. έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο μια σειρά από θετικά στοιχεία (σε επίπεδο οικονομικό, κοινωνικό κ.α.). Παρόλα αυτά, μια τέτοια διοργάνωση μπορεί να δημιουργήσει και αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον, στην οικονομία και αλλού, όπως αυξημένα απορρίμματα, κατανάλωση ενέργειας, διατάραξη της ομαλής κοινωνικής λειτουργίας κ.α. Το ISO 20121 περιγράφει ένα πλαίσιο για την αναγνώριση των πιθανών αρνητικών κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων των διοργανώσεων, την ελαχιστοποίηση ή απομάκρυνσή τους και την ενίσχυση των θετικών αποτελεσμάτων και ευκαιριών μέσω του βελτιωμένου σχεδιασμού και λειτουργίας.

Οφέλη
Μερικά από τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή και την πιστοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης Event Sustainability βάσει του ISO 20121 είναι:

 • η αναγνώριση των πιθανών αρνητικών, κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και άλλων επιπτώσεων μιας διοργάνωσης και η λήψη μέτρων για την ελαχιστοποίηση ή απομάκρυνσή τους
 • η προσπάθεια για ενίσχυση των θετικών αποτελεσμάτων και ευκαιριών μέσω του βελτιωμένου σχεδιασμού και λειτουργίας των διοργανώσεων
 • η δημιουργία θετικού αποτυπώματος στους συμμετέχοντες αλλά και σε αυτούς που συνυπάρχουν στο χώρο της εκδήλωσης
 • η λήψη αντικειμενικής, ανεξάρτητης και έμπειρης γνώμης σχετικά με την επάρκεια και συμμόρφωση του συστήματος
 • μέσω του πιστοποιητικού ISO 20121, δίνεται αντικειμενική απόδειξη της δέσμευσης του οργανισμού για τη διαχείριση του Sustainability της διοργάνωσης
 • το πιστοποιητικό ISO 20121 έχει διεθνή αναγνωρισιμότητα και ισχύ.