ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Εκδόθηκε νέο νομικό πλαίσιο κατάταξης των Ξενοδοχείων και των Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων – Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ).

Η νέα νομοθεσία περιλαμβάνει:

  • ΦΕΚ Β.10 – 09/01/2015 – «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων».
  • ΦΕΚ Β.2840 – 22/10/2014 – «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ).
  • ΦΕΚ Β.14 – 12/01/2015 – «Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα».

Σύμφωνα με την νέα αυτη κείμενη νομοθεσία (για την λειτουργία των Τουριστικών καταλυμάτων, απαιτείται η ανανέωση πιστοποιητικού κατάταξης για όσα λήγει η πενταετία και στο σύνολό τους το αργότερο έως 31/12/2017. Κάθε πιστοποιητικό κατάταξης έχει διάρκεια πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσής του και θα πρέπει να ανανεώνεται πριν την λήξη του.

Αρμόδιος φορέας για την έκδοση των πιστοποιητικών κατάταξης των Ξενοδοχείων και των Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ), σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα, είναι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ).

Τα πιστοποιητικά κατάταξης εκδίδονται από το ΞΕΕ βάσει Τεχνικής Έκθεσης που συντάσσεται από φορείς διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστηματα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για την διενέργεια Ελέγχων και επιθεωρήσεων για την κατάταξη ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα.

Η διαδικασία κατάταξης είναι αποτέλεσμα ελέγχου των υποχρεωτικών κριτηρίων, που ορίζει η σχετική νομοθεσία, σε συνδυασμό με μια λίστα προαιρετικών κριτηρίων. Τα τελευταία αυξάνουν την βαθμολογία κάθε καταλύματος, των οποίων το άθροισμα έχει ως αποτέλεσμα και την τοποθέτηση του καταλύματος στην ανάλογη κατηγορία.

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι πως τα Τουριστικά Καταλύματα μέσα από «έξυπνες» και απλές ενέργειες μπορούν να αυξήσουν την μοριοδότησή τους, μεταβαίνοντας σε ανώτερη κατηγορία – κατάταξη, τόσο σε ότι αφορά τα κλειδιά (για ενοικιαζόμενα δωμάτια) όσο και για τα αστέρια (για Ξενοδοχεία).

Τα ειδικά Σήματα Λειτουργίας (ΕΣΛ) Ξενοδοχείων που έχουν εκδοθεί με βάση το ισχύσαν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας Νομοθεσίας, παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν την 31/12/2017. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, όλα τα Ξενοδοχεία υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, αφού τα υπάρχοντα σήματα θα σταματήσουν να ισχύουν.

Η OPTIMUM VALUE A.E. σε συνεργασία με τον φορέα πιστοποίησης της TUV AUSTRIA HELLAS, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Πιστοποίησης Προαξιολόγησης κατάταξης για κάθε είδους τουριστικό κατάλυμα.

Η ομάδα των οικονομικών και τεχνικών μας συμβούλων, άρτια εκπαιδευμένη σε θέματα αδειοδότησης τουριστικών καταλυμάτων, μέσα από εξειδικευμένα εργαλεία, αφού υλοποιήσει επιτόπιο έλεγχο συμβάλει στην σωστή καταγραφή της υφιστάμενης κατάσταση. Στην συνέχεια προβαίναι στην( στην όχι στη) προβολή εναλλακτικών προτάσεων για την αναβάθμιση και κατ’ επέκταση την μετάβαση σε ανώτερη κατηγορία.

Οι εναλλακτικές προτάσεις αυτές, αφορούν τόσο τον συνδυασμό συγκεκριμένων νέων προϊοντικών λύσεων – υπηρεσιών που θα παρέχει το τουριστικό κατάλυμα, όσο και συστημάτων πιστοποίησης ή/και εκπαίδευσης.

Η νέα αξιολόγηση πιστοποιείται εκ νέου από τον φορέα της TUV AUSTRIA HELLAS και αποστέλλεται στο ΞΕΕ, από όπου και εκδίδεται το πιστοποιητικό κατάταξης των καταλυμάτων.

Διαδικασία Αδειοδότησης

Τα βήματα για την έκδοση του Πιστοποιητικού κατάταξης είναι τα εξής:

  • Αυτοψία του Χώρου και των νομιμοποιητικών στοιχείων του καταλύματος από εξειδικευμένο σύμβουλο
  • Καταγραφή, προ-αξιολόγηση και κατάταξη βάση της υφιστάμενης κατάστασης
  • Προτάσεις – Εναλλακτικά σενάρια για δυνητική μετάβαση σε ανώτερη κατηγορία
  • Πιστοποίηση φορέα TUV AUSTRIA HELLAS
  • Έκδοση Πιστοποιητικού κατάταξης