Εισαγωγή

Η εταιρεία μας αποτελούμενη από στελέχη που έχουν πολυετή εμπειρία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σχεδίασε ένα πληροφοριακό σύστημα ελέγχου και ανάλυσης οικονομικών στοιχείων μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η βελτίωση των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, με την έννοια όχι της τυπικής μόνο εκλήρωσης υποχρεώσεων του Δήμου αλλά της άμεσης και σημαντικής αναβάθμισης των δυνατοτήτων άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης και της συνεχούς οικονομικής και ταμειακής παρακολούθησης των οικονομικών του Δήμου.

Ταυτόχρονα με την αμεσότητα και ευκολία που μπορούν να παραχθούν τα δεδομένα ο Δήμος μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα στον μηνιαίο έλεγχο των οικονομικών του από Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Δήμων.

Χαρακτηριστικά

Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικότερα χαρακτηριστικά του συστήματος:

 1. Για την άντληση των δεδομένων δημιουργείται σύνδεση με το σύστημα οικονομικής διαχείρισης του Δήμου και κάθε φορά που αρχικοποιείται η εφαρμογή ή με εντολή του χρήστη ενημερώνεται με τα τυχόν νέα δεδομένα. Το σύστημα μπορεί να διασυνδεθεί με όλα τα υπάρχοντα μηχανογραφικά λογιστικά συστήματα των Δήμων
 2. Απλοποιημένες διαδικασίες ενημέρωσης με αξιοποίηση όλων των επιπέδων ανάλυσης των δεδομένων.
 3. Διαθέτει σύστημα δημιουργίας αναφορών με σκοπό την παραγωγή αναφορών με βάση προκαθορισμένα πρότυπα και κατηγορίες αναφορών, την προεπισκόπηση των αναφορών και την εκτύπωση και εξαγωγή των αναφορών.
 4. Δυνατότητα παρακολούθησης όλων των αναμορφώσεων κάθε κωδικού Προϋπολογισμού
 5. Δυνατότητα καθημερινής παρακολούθησης της εξέλιξης του προϋπολογισμού δαπανών & εσόδων ανά κωδικό και έλεγχος των αποκλίσεων σε σχέση με τον προϋπολογισμό ποσοτικά και ποσοστιαία
 6. Η παρακολούθηση αυτή έχει την δυνατότητα να γίνεται και ανά Διεύθυνση ή Υπηρεσία ή και ανά κατηγορία όπως ορίζεται από το χρήστη
 7. Δυνατότητα σύγκρισης πολλαπλών διαχειριστικών χρήσεων
 8. Παράγονται αριθμοδείκτες οικονομικής απόδοσης και παραγωγικότητας
 9. Δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας κατηγοριών και αντιστοίχιση τους με συγκεκριμένους κωδικούς για την παραγωγή εξειδικευμένων αναφορών όπως για παράδειγμα ισοζύγιο ανταποδοτικών τελών ή διαχρονική εξέλιξη τους.
 10. Δυνατότητα Σύνδεσης και με Γενική Λογιστική και εμπλουτισμός των αναφορών με στοιχεία από την Γενική Λογιστική
 11. Δυνατότητα Σύνταξης και Παρακολούθησης του Προγράμματος Στοχοθεσίας
 12. Δυνατότητα παρακολούθησης των αποκλίσεων από τους στόχους που έχουν τεθεί
 13. Δίνεται η δυνατότητα σύνταξης σεναρίων (Προϋπολογιστικού ταμιακού προγράμματος)
 14. Εξαγωγή αναφορών σε PDF, Word, Excel
 15. Το σύστημα προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε διοίκησης!

Τεχνολογίες

Ταυτόχρονα το σύστημα είναι υλοποιημένο με τη χρήση νέων τεχνολογιών ανοιχτού κώδικα ώστε ο Δήμος να μην επιβαρύνεται από επιπλέον κόστη αδειών χρήσης

Πλεονεκτήματα

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του συστήματος της DIMOSLINE είναι:

 1. Άμεση πληροφόρηση του Δημάρχου, αρμόδιων Αντιδημάρχων και διευθυντικών στελεχών για κρίσιμα δεδομένα στην εξέλιξη του Προϋπολογισμού.
 2. Συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας των Υπηρεσιών και δυνατότητα σχεδιασμού και εφαρμογής βελτιωτικών μέτρων, ιδιαίτερα στον τομέα των εσόδων και της περιστολής δαπανών.
 3. Άμεση και ταχύτατη εικόνα των οικονομικών του Δήμου ως προς τις αποκλίσεις του προϋπολογισμού (θετικές ή αρνητικές), δηλαδή κονδύλια που πρέπει να απορροφηθούν ώστε με το κλείσιμο της οικονομικής χρήσης να μην υπάρχει υπόλοιπο ή κονδύλια για τα οποία υπάρχει «έλλειψη» και πρέπει να ζητηθούν επιπλέον ποσά (αναθεωρήσεις).
 4. Έλεγχος των αποκλίσεων από τους στόχους που έχουν σταλεί στο ΟΠΔ
 5. Στοχευμένη και άμεση λήψη πληροφοριών για αποφάσεις μέσω της δυνατότητας δημιουργίας κατηγοριών
 6. Έγκαιρος ταμιακός προγραμματισμός ώστε να αποφευχθούν διορθωτικές παρεμβάσεις από το Οικονομικό Παρατηρητήριο
 7. Προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε διοίκησης μέσω σχεδιασμού εξειδικευμένων αναφορών

Ενδεικτικές Εικόνες του Συστήματος

Παρακάτω παραθέτουμε ενδεικτικές οθόνες του συστήματος

 • Προυπολογισμός Εξόδων ανά υπηρεσία

image1

 • Αναμορφώσεις

image2

 • Εξέλιξη Εσόδων

image3

image4

 • Εξέλιξη Εισπραχθέντων/Βεβαιωθέντων

image5

 • Εξέλιξη Ενταλθέντων – Πληρωθέντων

image6

 • Δημιουργία / Επεξεργασία Κατηγοριών

image7

 • Αντιστοίχηση Κατηγοριών σε κωδικούς

image8

 • Έσοδα/Έξοδα Κατηγοριών

image9

 • Διαχρονική Εξέλιξη Κατηγοριών

image10
image11

 • Απόκλιση από Στοχοθεσία

image12

image13

 • Εξέλιξη Απλήρωτων Υποχρεώσεων

image14

 • Αριθμοδείκτες

image15