Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΕΡΚΥΡΑ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση και κατάρτιση ανέργων στον τουριστικό τομέα Δήμου Κέρκυρας», η οποία εντάσσεται στην δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η πράξη «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση και κατάρτιση ανέργων στον τουριστικό τομέα Δήμου Κέρκυρας» αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση ενεργειών και δράσεων, η οποία στοχεύει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της επαγγελματικής ένταξης ανέργων, κατοίκων της Κέρκυρας μέσα από την ενεργοποίηση και τη συνένωση δυνάμεων, γνώσεων και εμπειριών των τοπικών φορέων και υπηρεσιών.

Στόχο έχει την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας 100 μακροχρόνια ανέργων.

Από το σύνολο των ωφελουμένων (100 άτομα) προβλέπεται:

  • 25 άτομα, να υποστηριχθούν για την ίδρυση νέων ατομικών επιχειρήσεων
  • 50 άτομα, να απασχοληθούν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης
  • 25 άτομα, να υποστηριχθούν για την σύσταση και απασχόλησή τους σε (3) τρείς νέεςΣυνεταιριστικές Επιχειρήσεις (σύμφωνα με τον Νόμο υπ. αριθμ. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις)

Για την επίτευξη του στόχου της πράξης θα υλοποιηθούν επιμέρους δράσεις οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

  • Μελέτη αποτύπωσης της υφισταμένης κατάστασης της τοπικής αγοράς εργασίας.
  • Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης για την προσέλκυση των ωφελουμένων και την προώθηση και επικοινωνία της Πράξης.
  • Εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική και επαγγελματική συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων με στόχο την επαγγελματική τους ένταξη στην αγορά εργασίας.
  • Επιχειρηματικός σχεδιασμός και συμβουλευτική επιχειρηματικότητας για τη σύσταση ατομικών και Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ) και την υποστήριξή τους κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας.
  • Επαγγελματική κατάρτιση των ομάδων στόχου

ΕΣΠΑ